Årsmöte DFRI 2022-03-26

Datum: Lördag 26:e mars

Tid: 14:00-16:00

Plats: Sandhamnsgatan 10, Stockholm och jit.si (hybrid)

Närvarande: Peter, Elenor, Jon, Johan, Tobias, Mattias, Patrik, Robert, Elias, Päivi, Cory

Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 14.08.

2. Val av mötets ordförande

Styrelsen föreslår att Peter Michanek väljs till mötesordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Styrelsen föreslår att Tobias Pulls väljs till mötessekreterare.

4. Mötets behörighet

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse ska ske minst fyra veckor i förväg (26 februari). En kallelse har publicerats på föreningens hemsida 25 februari 2022 och mejlats samma dag till alla medlemmar som har anmält en mejladress.

5. Fastställande av röstlängd

Alla närvande som har betalt medlemsavgift.

6. Godkännande av dagordningen

Godkänd.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Patrik och Päivi väljs att justera protokollet och vara rösträknare.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Elenor berättare om styrelsens verksamhet för året, se bilaga till protokollet.

9. Ekonomisk berättelse för förra året

Patrik berättade om ekonomin, se bilaga. Robert lyfte värdet av vår halva Bitcoin (i skrivande stund strax över 200 kkr) samt att den borde kanske omvandlas till kronor.

10. Revisorernas berättelse för förra året

Patrik läste upp revisorsberättelsen, se bilaga.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Bifallit ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

12. Årets verksamhetsplan

Mattias berättade om årets verksamhetsplan, se bilaga.

Elias föreslog tillägget: ”Att DFRI genomför annonsering i form av tidningsannonser eller affischer.” för att göra lite gammal hederlig analog kommunikation och locka nya medlemmar.

Mötet bifaller förslaget på verksamhetsplan med Elias tillägg.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Patrik berättade om förslag till årets budget.

Jon lyfte att förslagen budget för marknadsföring är väldigt låg just nu (700 kr). Jon föreslår att vi lägger till två nollor, från 700 till 70000 kr. Mattias och Elias instämmer.

Peter lyfter at de 50 0000 i donation inte är med i förslagen budget. Peter föreslår att de 50 000 går som intäkter och läggs till under marknadsföring.

Mötet väljer Jons förslag, så 70 000 till marknadsföring. 50 000 donation till intäkter.

Ny budget fastslagen, se bilagor (förslagen och fastställd budget).

14. Val av årets styrelse

Robert berättade om valberedningens arbete och förslag på styrelse:

  • Mattias Axell, omval
  • Tobias Pulls, omval
  • Päivi Morell Heinänen, nyval
  • Cory Robinson, nyval
  • Jacqueline Rennerfelt, nyval
  • Fredrik Söderblom, nyval
  • Börje Ohlman, nyval

Päivi, Cory, Mattias och Tobias introducerade sig själva. Jacqueline, Fredrik och Börje som inte är här har blivit tillfrågade och har tackat ja.

Styrelsen valdes enhälligt.

15. Val av årets revisor

Nuvarande revisor, Jenny Olsson, har accepterat att ställa upp ett år till. Jenny valdes igen till revisor.

16. Val av årets valberedning

Anne-Marie och Robert är villiga att fortsätta som valberedning. De valdes igen.

17. Styrelsens förslag

Inga förslag.

18. Motioner

Inga motioner har kommit till årsmötet.

19. Övriga frågor

Diskussion om att valberedning enligt stadgar föreslår styrelse och inte positoner i styrelsen. Det finns fördelar och nackdelar med detta. Inget beslut eller konsensus om att detta behöver ändras.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutades 15:10.

Bilagor