Styrelsemöte #2 2022-02-10

Plats: Online

Närvarande: Patrik, Elenor, Tobias, Mattias och 3 deltagare.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 19:33.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Patrik valdes till mötesordförande.

Mattias valdes till sekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Erik är ny förmåga inom sysadmingruppen.
Webbsidan har snart flyttats klart.
Nedstängning vid datorhall har skjutits på framtiden på grund av sjukdom.

4. Rekommendationsbrev för Dataskydd.net till EDRi

Peter redogör för styrelsen om förslag på rekommendationsbrev som skrivits för inkludering av Dataskydd.net i EDRi som medlemsorganisation. Styrelsen beslutar om att stödja inkluderingen av Dataskydd.net i EDRi.

5. Planering inför årsmötet

Enkel plan inför årsmötet med medlemsregister är att förbereda aktuellt medlemsunderlag i och med att påminnelse har skickats ut 2022-02-10.

Förslag på att använda föreningslokal på Gärdet, Stockholm som Peter kollar tillgänglighet för. Det beslutas att nuvarande styrelse och potentiella kandidater för ny styrelse behöver vara på plats för överlämning efter årsmötet. Mattias kan ordna fysisk lokal för det. Annars sker deltagandet digitalt via BigBlueButton eller Jitsi Meet. Verksamhetsplanen delas och diskuteras.

Förslag om att lyfta och kommunicera projektet System Transparency när det kommit vidare.

Ytterligare anteckningar sker för verksamhetsberättelse kring nät och drift.

Patrik ordnar fika och ordnar sammanhållet utskick för medlemmar 2022-02-25 inför årsmöte som sker 26/3 kl. 14:00.

6. Övriga frågor

EDRi ber om en sammanfattning till sin årsrapport senast 15/2 och mötet beslutar att Tobias svarar med fokus på Tor-projektet.

Mötet diskuterar kopplingen mellan e-legitimationsprojektet och nya e-identitetsdirektivet inom EU.

7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 2022-03-10 kl. 19:30. Elenor är ansvarig.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:24.