Styrelsemöte #8 2022-08-22

Plats: Online

Närvarande: Tobias, Patrik, Erik, Fredrik, Mattias, Niclas, Päivi, Cory

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 19:46.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Nya Tor-servrar på g. Elias bra framsteg på nya VMs. SPF policy för mailen ska ändras för att bli mera strikt för att förhindra abuse. Det är även en uppdatering av Matrix-servern på g.

Fredrik frågar om DMARC: har vi tagit någon ställning? Erik säger att policy ligger i framtiden med notification till att börja med.

4. Eventuella beslut kring remissvar

Inga beslut att fatta, tiden tog slut.

5. Övriga frågor

Problem kring överlämning av ekonomin fortsätter. Kassör Jacqueline har avsagt sig sitt uppdrag. Just nu är Mattias och Jacqueline mitt i processen att ta på sig tillgång till ekonomin med banken så ingen höjdare (väntar på att Swedbank ska behandla vår begäran). Styrelsen behöver undersöka hur vi kan hitta nya personer och en mera långsiktig lösning. Kanske behöver vi byta bank?

Om du är intresserad av att hjälpa till med ekonomin kontakta styrelsen.

Mattias med hjälp av Patrik kommer att försöka lösa ekonomin under hösten.

6. Nästa möte

Måndag 5 september 19.30 – 20.30.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:21.