Styrelsemöte #1 2022-01-12

Datum: 2022-01-12 19:30

Plats: Online

Närvarande: Elenor, Erik, Mattias, Patrik, Peter, Tobias

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:30.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Börjat introducera Erik som ska hjälpa till med drift. Flytt från en datorhall i december har skjutits framåt pga restriktioner. Sedan sist är nu DFRI med som Authenticated Relay Operator ID (AROI) på https://nusenu.github.io/OrNetStats/dfri.se.html. Sidan visar att via vårt domännamn angett att vi kör dessa relän. Det går där att se lite statistik.

4. EDRI M&E Questions

De tre frågorna diskuterades. Mattias skickar ett kort svar från DFRI.

5. Övriga frågor

Vi gick genom punkter från förra mötet angående årsmötet:

  • Elenor har börjat på verksamhetsberättelsen. Några frågor är kvar att lösa men inga stora saker.
  • Patrik funderar på att göra om medlemshanteringen i lättare form.
  • Mattias med lite hjälp från Tobias har jobbat på verksamhetsplan för 2022. Pågående arbete.
  • Inget arbete kring ekonomisk berättelse och revisionsberättelse från Patrik, ska påbörjas.
  • Mattias har mailat till valberedningen utan framgång. Hoppas på svar snart.

Styrelsen bestämde att flytta årsmötet till den 26 mars pga rådande pandemi och för att ge valberedningen mera tid. Förberedande styrelsemöte den 10 mars som Elenor ansvarar för. Kallelse måste gå ut senast 26 februari.

6. Nästa möte

Styrelsemöte den 10/2 kl 19.30, Tobias ansvarig.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:57.