Styrelsemöte #9 2022-09-05

Plats: Online

Närvarande: Cory, Johan, Mattias, Päivi, Tobias

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.35.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Johan rapporterade att driften av två Tor-exits för att hjälpa ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet har upphört. Experimentet avslutades efter fyra månader med goda resultat. Föreningen kommer att tackas som del av ”acknowledgements” i framtida akademisk publikation.

Matrix-servern har även uppdaterats.

4. Ekonomi

Mattias har stämt av med tidigare kassör och överlämning av nyckel är på g. Kollar även tid med Patrik för att lösa ekonomiska utbetalningar i närtid.

5. Övriga frågor

Tobias förbereder en punkt kring förenkling av mjukvara och upplägg som styrelsen samt föreningen använder inför nästa styrelsemöte. Detta kan även hjälpa besvara en förfrågan av Linus kring nuvarande Nextcloud och Decks drift.

Päivi tittar på förbättringsförslag kring vår process kring remissvar till oktobermötet. Brist på tid i styrelsen och inga medlemmar som vill dra det tunga lasset har lett till att vi på senaste förfrågningarna inte har kunnat lämna något svar.

6. Nästa möte

Måndag 17 oktober 19.30 – 20.30.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.52.