Styrelsemöte 3 april

DFRI håller ett öppet styrelsemöte onsdag 2024-04-03 kl 18:00 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande.


Remiss av betänkandet Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning SOU 2023:78

Föreningen för digitala fri- och rättigheter har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2023:78.

Vi avråder från att göra lagen permanent, och vill tillägga följande synpunkter:

Förslaget innebär att göra omfattande utökningar av statens maktbefogenheter permanenta. Sådana initiativ måste hanteras med stor omsorg och övervägas noggrant med hänsyn till grundlagens bestämmelser och förpliktelser till mänskliga rättigheter. En sådan bedömning måste utgå från behovet av proportionalitet och väga individens rättigheter mot samhällets intresse av säkerhet. I kontexten övervakning så har det under de senaste åren både på nationell nivå och inom unionsrätten skett många förändringar på området övervakning och tvångsmedel.  Samtliga av dessa förslag samverkar och adderar till varandra, vilket innebär att nettopåverkan på individuella fri- och rättigheter blir svåröverskådliga. Utredningen har identifierat behovet av en samlad översyn över området för tvångsmedel. Med anledning av att det idag saknas en sådan samlad bedömning konstaterar vi att en samlad bedömning av den inskränkning som förslaget utgör tillsammans med övriga lagar saknar, och proportionalitets- och legalitetsbedömningen av förslaget kan därför inte genomföras på ett meningsfullt sätt. Vi vill därför med utgångspunkt i den nuvarande komplexiteten på området och kravet på proportionalitet avråda från att göra lagen permanent utifrån försiktighetsprincipen. 

Även om lagförslaget inkluderar vissa rättssäkerhetsgarantier, kan dessa anses otillräckliga för att effektivt skydda mot missbruk. Det är svårt att garantera att endast ”nödvändig” information samlas in och att ingen irrelevant eller känslig information missbrukas eller hanteras felaktigt. Vi saknar även en tydlig process för hur rättsäkerhetsgarantierna i praktiken ska förverkligas. Det finns också en brist på transparens kring hur den hemliga dataavläsningen praktiseras, vilket gör det svårt för allmänheten att förstå och granska processen. Vidare saknar vi i utredningen uppställda garantier för vad som händer när en individs rättigheter kränks. Det saknas i utredningen tillfredsställande procedurer och föreslagen praxis för viten, rätt till skadestånd, och andra reparativa åtgärder för de som felaktigt drabbas av tvångsmedel. 

Det har framkommit en tydlig efterfrågan på ett mer systematiskt tillvägagångssätt från lagstiftarens sida när det gäller att bedöma proportionaliteten för varje förslag. Det är avgörande att varje åtgärd är rättfärdigad och inte leder till överdrivna eller obalanserade ingrepp i individens fri- och rättigheter. Vi ställer oss därför endast positiva till utredningens konstaterande att det behövs en mer enhetlig och välgrundad lagstiftning som bättre balanserar samhällets säkerhetsbehov mot skyddet för individens fri- och rättigheter. 

I tidigare remissvar till SOU 2023:22 har vi uttryckt vår åsikt om anpassningsskyldigheten för totalsträckskrypterade tjänster. Vi noterar nu att utredningen i likhet med våra tidigare kommentarer drar en slutsats som vi anser vara felaktig. Utredningen argumenterar för att tjänster bör anpassas så att hemliga tvångsmedel alltid blir möjliga, vilket vi starkt motsätter oss. 

Kryptering fyller en mycket viktig funktion för att skydda kommunikation i förhållande till externa aktörer, men de tekniska lösningarna får inte utformas på ett sådant sätt att de omöjliggör användningen av hemliga tvångsmedel. (SOU 2023:78, ss. 101-102)

Vi håller fast vid den strikta ståndpunkten att system och tjänster aldrig medvetet skall utrustas med bakdörrar, oavsett intentionerna bakom detta. Utifrån ett globalt perspektiv på massövervakning och dataskydd är det inte möjligt att föra den typen av resonemang, särskilt med tanke på världens säkerhetsläge och hotet mot mänskliga fri- och rättigheter. En bakdörr som kan användas av svensk polis för att bekämpa brottslighet kan lika gärna exploateras av makthavare i andra länder för att undertrycka demokratiska rörelser. Eftersom kommunikationssystem och tjänster idag är globala och sällan begränsas av nationella jurisdiktioner, är risken för missbruk av sådana bakdörrar betydande.

Personlig integritet, dataskydd och rätten till säker kommunikation på ett öppet Internet är samhällsbärande fundament, ovärderliga för demokratin.


Webbinarium: Betänkandet om upphovsrättens inskränkningar

Hur kommer du kunna använda dig av upphovsrättsskyddat material framöver? Wikimedia Sverige i samarbete med SVT förklarar hur förändringar av upphovsrättslagen kan påverka dig och din organisation som användare.

Den 19 januari 2024 överlämnades betänkandet om upphovsrättens inskränkningar till justitieministern. Betänkandet föreslår omfattande förändringar av upphovsrättslagens andra kapitel, som reglerar hur användare i olika sammanhang kan sprida skyddade verk utan upphovsmannens tillstånd. Bland annat ges nya och bättre möjligheter för forskare, kulturarvsinstitutioner, journalister liksom den breda allmänheten att skapa och sprida information och kunskap.

Men vad är det egentligen som föreslås i betänkandet?

Denna fråga står i centrum för detta webbinarium där två av utredningens experter, Eric Luth från Wikimedia Sverige och Rebecca Barzegar från SVT, presenterar betänkandets huvudsakliga förslag. Tillsammans bryter de ned betänkandets 450 sidor till en informativ och illustrativ genomgång och presenterar det just du behöver ha koll på både inför remissrunda och eventuell lagändring.

Missa inte denna unika möjlighet att delta och få en djupare förståelse för de föreslagna förändringarna och hur de kan påverka både skapare och användare av digitalt innehåll.

 • Datum: 7 mars 2024
 • Tid: 12.00–13.00
 • Plats: Digitalt – länk skickas ut efter anmälan.
 • Anmäl dig här senast onsdag 6 mars.

Webinariet arrangeras i samarbete med DFRI (Föreningen för digitala fri och rättigheter), inom ramen för projektet Knowledge Rights 21 och med stöd från Arcadia Fund. Efter presentationen kommer deltagarna att ges möjlighet att ställa frågor och dela med sig av sina tankar kring ämnet.

Välkomna!


Styrelsemöte 6 mars

DFRI håller ett öppet styrelsemöte onsdag 2024-03-06 kl 18:30 på internet. Vi beräknas hålla på i ungefär en timme. Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna.

Dagordning finns här (kan ändras ända fram till att mötet börjar).

Anmäl dig per mejl till dfri@dfri.se om du vill delta. Då får du också information om länk till anslutning för deltagande.


Kallelse till DFRI:s årsmöte 2024

Datum: torsdagen 21:a mars 2024
Tid: 17:00 – 18:00 (mingel efteråt med tilltugg och dryck fram till 19:30)
Plats: Sunet, pl 3, Tulegatan 11, 113 53, Stockholm (ej deltagande online)
Anmälan och frågor: skicka ett e-postmeddelande till dfri@dfri.se

Årsmötets dagordning enligt stadgarna:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Mötets behörighet
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
 10. Revisorernas berättelse för förra året
 11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor
 16. Val av årets valberedning
 17. Styrelsens förslag till stadgeändring
 18. Styrelsens övriga förslag
 19. Motioner
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Om ni vet med er att ni vill engagera er lite extra i föreningen, eller om ni känner någon som är intresserad av styrelsearbete, då får ni gärna kontakta vår valberedning. Detta gör ni genom att skicka ett e-postmeddelande till valberedning@dfri.se.

Motioner måste skickas in till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Läs mer i föreningens stadgar: https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

Bilagor till årsmötet

Bilagor inför årsmötet laddas upp här kontinuerligt.


Styrelsens förslag till stadgeändring


Verksamhetsplan 2024-2025

Läs här.


Verksamhetsberättelse 2022-2023

Läs här.


Ekonomisk berättelse för DFRI 2023


Budget 2024


Revisorsberättelse 2023


Balansräkning 2023


Valberedningens förslag 2024