Styrelsemöte #5 2022-04-25

Plats: Online

Närvarande: Mattias, Tobias, Ingor, Peter, Johan, Päivi, Elias, Börje, Jacqueline, Patrik, Fredrik

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 20.04.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Johan och Elias rapporterar. Jobbar på migrering av mail och webb från en datorhall. Ett länge projekt som nu närmar sig slutet. Linus har tillgång till ett Tor-relä som kör experiment åt Karlstads universitet, start idag, ska köras i fyra veckor framåt.

Besök till datorhall planeras med Elias under närtid. Elias nämner att läget nu är lite svårt då Linus ska avvecka sig själv. Den resan är vi mitt i. Lite utmaningar men det går skapligt framåt.

4. Uppföljning från workshop

Workshop med styrelsen hölls 9 april. Signaturer fixade för det konstituerande styrelsemötet, ska bara lägga till organisationsnummer som vi missade.

Idag har Jacqueline, Mattias, Patrik och Linus signerat underlag för det som ska in till banken. Har bokat in besök hos banken om någon vecka för att få allt på plats.

Mattias har digitaliserat resultaten från workshoppen som kom från whiteboarden. Gick genom för gruppen. Några punkter som kom upp för diskussion:

  • Börje: kring Tor-prepp, en extern aktivitet som föreningen erbjuder. Ett sätt att nå ut och att kanske rekrytera nya medlemmar till föreningen och kanske även som del av sysadmin-gruppen.
  • Undersöka blockering av dfri.se bla hos Ericsson. Peter lyfte att det kanske är kopplat till någon tjänst att blocka Tor, politiskt material mm. Börje stötte på detta problem när han skulle nå dfri.se tidigare. Patrik lyfte att det här är ett vanligt problem med någon som helst koppling till Tor, görs även av sj.se. Patrik lyfte att vi gjorde liknande kring domstolsverket för något år sedan med andra argument, det tog tid, men framgångsrikt. Johan påpekar att vår /24 har dåligt rykte pga flera exits. Styrelsen beslutar skicka detta vidare till webbgruppen.
  • Medlemskonferens för en dag. Börje föreslår att vi försöker hitta gemensam sak med andra mindre dataföreningar.
  • Donationskanaler: Patrik lyfte att Paypal skulle stängas av enligt tidigare beslut. En inbetalning kom in där till oss kring årsmötet och var/är ett problem rent praktiskt.
  • Medlemshantering: Patrik lyfte att vi vill fortsatt kunna ha ”hyffsat anonyma” medlemmar på begäran av vissa medlemmar. Det är något vi behöver titta på när vi för över medlemshanteringen.

5. Status på ekonomin

Som sagt, Jacqueline, Mattias, Patrik och Linus signerat underlag för det som ska in till banken. Har bokat in besök hos banken om någon vecka för att få allt på plats.

Det finns två fakturor liggandes att lösa på kort sikt, Patrik hjälper till med att få det fixat.

6. DFRI på SWITS 2022

SWITS (Swedish IT Security Network for PhD Students) träffas i Karlstad 2-3 juni. Runt 100 personer, övervägande akademiker som forskar kring cybersäkerhet och integritet. Som del av träffen finns en poster-session som kan vara ett bra tillfälle att presentera DFRI och rekrytera nya medlemmar. Tobias föreslår att DFRI erbjuder att täcka kostnaderna (tågbiljetter samt övernattning) för en medlem i juni för att delta med en poster. Lämplig medlem hittas genom att maila till vår lista efter beslut om att täcka kostnader.

Styrelsen beslutade för detta. Tobias letar efter medlem.

7. Övriga frågor

Kring webbprojektet, Börje föreslår en pragmatisk lösning: en sida som är helt vanilla utan referenser till Tor eller annat och en som har information om Tor och annat problematiskt i vissas ögon. Patrik: kan vara svårt med tanke på att blockeringen inte har med innehållet på sidor att göra utan IP-block. Johan: det vore ju bra att veta mera i detalj varför vi är blockerade. Tobias: förslag att införskaffa annat domän, exempelvis dfri-censurerat.se, sätt på annat IP-nät, sprid runt och be folk rapportera in om dfri.se är blockerat. Göra en sak av det för att få lite data.

Fredrik: varför har vi inte IPv6 på webben? Svar: webben har precis flyttats till en ny maskin utan IPv6. Det kommer förhoppningsvis.

Peter informerade om EDRi och att han kommer att representera DFRI på EDRi:s ordinarie årsmöte Berlin 13-15 maj.

8. Nästa möte

Nästa möte tisdag 2022-05-17, kl 20.00. Tobias kallar till mötet.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:53.