Styrelsemöte #7 2022-06-21

Plats: Online

Närvarande: Mattias, Päivi, Elias, Tobias, Fredrik

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 17.03.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till möstesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterar. Arbetet går framåt. Vi lämnar imorgon en datorhall. Som del av detta har vi flyttat och uppgraderat vår mail (listor, DKIM, nyare mjukvara mm).

4. Rapport från SWITS Karlstad

Tobias rapporterade kortfattat om besöket. Gick bra och föreningen syntes väl i sammanhanget.

5. Rapport från Sustainability means Inclusivity, Norrköping

Mattias rapporterar. Fortsatt samarbete undersöks, hoppas det leder till något roligt.

6. Status på ekonomin och medlemshantering

Väntar fortfarande på Swedbank för att få överlämningen klar. Rör på sig lite kring medlemmar baserat på inkommande mail. Kan kvantifieras senare.

7. Beslut om att ingå i EU FRA databas

”FRA – Promoting and protecting your fundamental rights across the EU” – https://fra.europa.eu/en

Förslag: Registrera och ingå i databasen. Styrelsen beslutade att vi går med. Mattias fixar det.

8. Uppdatering om evenemang E-legitimation må 20/6

Elias rapporterade. Gick över förväntan! Lite trist att liveströmmen inte fungerade, men inspelningen gick bra: https://play.mittdata.se/w/1xM3TT482yHRsX5qt7QiM7 .

En allmän reflektion är att det är bra att fixa events, ger mycket för att nå ut och roliga resultat.

Mattias anser att det är svårt att få gehör för frågan från endast ett tekniskt perspektiv. Behöver bredda oss och hitta samarbetspartners, t ex pensionärsföreningar eller andra som önskar ökad tillgänglighet. Det finns många andra som skulle ha nytta av ett öppet och fritt alternativ. Elias önskar att någon annan driver på bredare. Mattias skulle eventuellt kunna tänka sig bidra där.

Päivi föreslog att man kan göra en canvas-övning för att identifiera målgrupper att vända sig till och hitta komplemetterande perspektiv såsom kundnytta.

9. Remissvar SOU 2022:19 ”Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel”

Om någon medlem är intresserad av detta ta kontakt via epost-listan. Päivi kommer att titta närmare från styrelsen.

10. Remissvar SOU 2022:20 ”Privatkopieringsersättningen i framtiden

Om någon medlem är intresserad av detta ta kontakt via epost-listan.

11. Data retention in Sweden – a parallel with Belgium’s plans on mass surveillance

Mattias svarar kortfattat om att DFRI inte har något att bidra med just nu.

12. Frågor för valenkät och formering av utskick till politiska partierna

Föreningen har börjat bolla lämpliga frågor. Om någon medlem är intresserad av att driva detta kontakta styrelsen. Vi tror att det vore ett behövligt inspel inför valet.

13. Beslut om att sluta autosvara på fildelningsabuse till exits

Tobias berättade: vi autosvarar sedan flera år automatiskt på fildelningsabuse från framförallt en källa som systematiskt skickar stora mängder ärenden rörande påstådd fildelning via våra exits. Tobias och Johan föreslår att som del av migreringen av epost så slutar vi automatiskt svara och behandlar källan på samma vis som andra abuse ärenden. Styrelsen instämmer.

15. Ställningstagande StopKillerRobots.org ?

Kampanj https://www.stopkillerrobots.org/ Förslag: Skriva upp föreningen. Blogga om det.

Styrelsen beslutade att inte skriva under eftersom det är en bit utanför föreningens område.

16. Ställningstagande EU Company Ownership Registers Transparency

Länk https://www.access-info.org/2022-06-13/act-now-eu-company-ownership/

Förslag: Svara och verka för insyn i Europeiska (och svenska) bolagsregistret i svaret. Styrelsen ställer sig bakom ställningstagandet. Mattias försöker hinna med att svara.

17. Styrelsemöten 2022

Följande tider fastställdes:

  • 22 augusti 19.30 – 20.00
  • 5 september 19.30 – 20.30
  • 17 oktober 19.30 – 20.30
  • 14 november 19.30 – 20.30
  • 12 december 19.30 – 20.30

18. Övriga frågor

Mattias informerar: Potentiell alternativ digitaliseringskonferens att samskapa. Styrelsen är positiv.

19. Nästa möte

Måndag 22 augusti 19.30 – 20.00. Kortare möte för eventuella beslut kring remissvar.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutades 18.04.