Extra Årsmöte DFRI 2022-11-08

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

Datum: Tisdag 8 november 2022

Tid: 19.30 – 20.30

Ort: Stockholm / online hybrid

Närvarande: Mattias Axell, Victoria Bull, Andreas Bäckström, Ingor Lind, Johan Nilsson, Tobias Pulls, Cory Robinson, Elias Rudberg, Fredrik Söderblom

Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.36.

2. Val av mötets ordförande

Styrelsen föreslår att Mattias Axell väljs till mötesordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Styrelsen föreslår att Tobias Pulls väljs till mötessekreterare.

4. Mötets behörighet

Enligt stadgarna har styrelsen rätt att kalla till ett extra årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg (senast 25 oktober). På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. En kallelse har publicerats på föreningens hemsida 24 oktober 2022 och mejlats samma dag till alla medlemmar som har anmält en mejladress.

5. Fastställande av röstlängd

Alla närvande som har betalt medlemsavgift. Nio personer, samtliga närvarande.

6. Godkännande av dagordningen

Fastställd utifrån kallelsen enligt stadgarna. Kallelsen innehåller följande ärenden:

  • Val av Andreas Bäckström till ny styrelsemedlem
  • Val av Andreas Bäckström till kassör
  • Val av Victoria Bull till suppleant

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Elias Rudberg och Fredrik Söderblom väljs att justera protokollet och vara rösträknare.

8. Val av Andreas Bäckström till ny styrelsemedlem

Samtliga nio närvarande röstade ja. Andreas Bäckström valdes till ny styrelsemedlem.

9. Val av Andreas Bäckström till kassör

Samtliga nio närvarande röstade ja. Andreas Bäckström valdes till kassör.

10. Val av Victoria Bull till suppleant

Samtliga nio närvarande röstade ja. Victoria Bull valdes till suppleant. (Notera att föreningen endast har en suppleant så Victoria Bull är därmed första suppleant).

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19.42.