Stadgar

Dessa stadgar antogs vid föreningens bildande 2011 och har därefter ändrats på ordinarie årsmöte 2016-02-07 och även på ordinarie årsmöte 2024-03-21.

§1 – Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen för digitala fri- och rättigheter.

§2 – Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 – Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§4 – Syfte

Föreningens syfte är att främja digitala fri- och rättigheter och verka mot censur och inskränkning av yttrandefrihet och personlig integritet.

§5 – Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 – Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 – Medlemmar

Medlemskap i föreningen kan förvärvas av både fysiska personer (individuellt medlemskap) och juridiska personer (organisationsmedlemmar). Som medlem antas den som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala medlemsavgiften. Avgifternas storlekar beslutas på årsmötet och kan vara olika för olika medlemstyper.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängning av medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, ekonomi och övriga tillgångar samt genomförande av beslut som tas på årsmöten och för övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst två och högst fyra övriga ledamöter. Vid behov kan även upp till tre rangordnade suppleanter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av de ordinarie ledamöterna deltar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan i brådskande frågor, som inte kan vänta till nästa ordinarie styrelsemöte, fatta beslut mellan möten (per capsulam) om samtliga ledamöter tillfrågas och ingen motsätter sig beslutet. Styrelsens sekreterare ansvarar för att beslut som fattas utanför ordinarie styrelsemöte protokollförs och att beslutet justeras vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla individuella medlemmar i föreningen är valbara.

§9 – Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Mötets behörighet
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
 10. Revisorernas berättelse för förra året
 11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget och fastställande av medlemsavgifter
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor
 16. Val av årets valberedning
 17. Styrelsens förslag
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

§11 – Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte har den som krävt det rätt att sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 – Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande individuell medlem, som har varit medlem i minst två veckor, har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast deltagande ur styrelsen rösträtt.

§14 – Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§15 – Motioner

Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till årsmötet. Denna skall skickas skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Dessa skall publiceras i sin helhet på föreningens webbsidor minst två veckor före mötet.

§16 – Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 – Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till annan [ideell]* verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

* Tillägg av ordet ideell beslutades en första gång på ordinarie årsmöte 2024-03-21. Den ändringen blir gällande först om den också beslutas på följande ordinarie årsmöte.

2 kommentarer till “Stadgar”

 1. […] Styrelsen kommer på detta årsmöte att föreslå stadgeändringar. Syftet med dessa ändringar är att göra vissa saker tydligare, samt förändra styrelsesammansättningen något. Ni finner också en viss förändringen av dagordningen i de föreslagna förändringarna, ovanstående dagordning passar dock både de gamla och den föreslagna ordningen. Förslagen till förändringar finns i sin helhet bifogat till denna kallelse, och de nuvarande stadgarna finns här: https://www.dfri.se/dfri/stadgar/ […]