Styrelsemöte #4 2022-04-09 (konstituerande)

Datum: 2022-04-09
Tid: 12:30-13:00
Plats: Online
Närvarande:
Börje Ohlman, Cory Robinson, Fredrik Söderblom, Jacqueline Rennerfelt, Mattias Axell, Tobias Pulls, Päivi Morell Heinänen

1. Mötets ordförande

Päivi Morell Heinänen valdes till mötesordförande.

2. Mötets sekreterare

Mattias Axell valdes till mötessekreterare.

3. Fördelning av poster DFRI:s styrelse 2022-2023

  • Mattias Axell valdes till föreningens ordförande.
  • Jacqueline Rennerfelt valdes till föreningens kassör.
  • Tobias Pulls valdes till föreningens sekreterare.

4. Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar §12 tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. Föreningens firma tecknas således av Mattias Axell och Jacqueline Rennerfelt.

5. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 2022-04-25 kl. 20:00. Tobias Pulls är sammankallande.