Styrelsemöte #10 2022-10-17

Plats: Online

Närvarande: Andreas, Börje, Elias, Fredrik, Mattias, Peter M, Päivi, Tobias

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.32.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterar läget. Flytten från en severhall är helt klar. Vi kör Debian överallt som tänkt och tittar på att fixa till automatiska uppdateringar. Våra exits beter sig lite konstigt (eventuellt relaterat till pågående attacker mot Tor-nätverket?), tittar på att bli bättre på att få djupare insikt där.

4. Ekonomi

Mattias: alla utlägg borde vara återbetalda för året med hjälp av Patrik. Enda som ligger kvar är kontakten med Swedbank för byte av kassör.

5. Förslag förenkling av mjukvara

Tobias presenterade kortfattat förslaget. Om vi ska göra om hemsidan med fokus på våra projekt och hur man engagerar sig i föreningen, kan ta två flugor i samma smäll om vi tittar på Discourse. Kommer sprida förslag till medlemmar. Päivi lyfter att det är viktigt att vi funderar på vad det är vi vill marknadsföra så att sidan inte är så teknisk.

6. Förbättringsförslag kring remissvar

Päivi: behöver mera tid för att titta på detta, återkommer senare möten eller mellan möten. Vi behöver nog en grupp personer som tillsammans har ansvar här än någon enstaka person. Tänka på bättre processer.

7. Extra årsmöte och till val av ny kassör

Bakgrund är att vi behöver välja en ny kassör pga avhopp. För detta enligt stadgar behöver vi ett extra årsmöte. Andreas (kandidat till ny kassör) introducerade sig själv till mötesdeltagarna.

Efter diskussion kom vi fram till att ett extra årsmöte är motiverat.

Mattias och Tobias tar på sig att fixa formalian samt att informera medlemmar minst två veckor innan mötesdatum om agendan: ”För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.”.

Konkret datum: 8 november 19:30. Plats online. Signaturer och protokoll via post för underskrifter.

Senast utskick till medlemmar med kallese 25 oktober 19:30.

8. Förslag till tankesmedja för integritet och privatliv

Vi diskuterade förslaget. Roligt initiativ. Att vara icke-partipolitisk är viktigt som framgår i förslaget, men hursom bra bara något blir gjort kring området. Det är för lite offentlig debatt om frågorna.

Styrelsen ställer sig positiv och följer upp.

9. Gemensam konferens med ISOC-SE & SNUS

Börje berättade. Även Dataskydd.net är med. Nu går tankarna om att arrangera i januari i Stockholm. Preliminärt max kostnad 50-tusen per organisation. Kanske två-tre talare per organisation går att trycka in. Vi letar även efter ett bra roligt namn: något bra förslag eller vill engagera dig? maila gärna Börje.

10. Övriga frågor

Elias påminner om att det togs beslut på årsmötet om att det ska ske (analog) marknadsföring med planerad budget.

Om någon har återkoppling kring ”Den 19 oktober bjuder Infrastrukturdepartementet och Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) in till en digital dialog kring Sveriges insatser och åtaganden för en mer öppen och transparent offentlig sektor.” så kontakta Elias.

11. Nästa möte

Extra årsmöte 8 november kl 19:30 kommer att annonseras. Annars är nästa ordinarie styrelsemöte måndag 14 november 19.30 – 20.30.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20.27.