Styrelsemöte #3 2022-03-10

Plats: Online

Närvarande: Elenor, Mattias, Patrik, Tobias, och några medlemmar.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 19:36.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande.

Elenor valdes till sekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Fortsätter på jobbet att stänga ner en datorhall. Mail och mailserver ska migreras, sedan är nästan allt klart.

För dator- och nätdriften begärs det 9000 SEK extra i budget.

4. Planering inför årsmötet

Vi vill veta mer om valberedningen kopplat till verksamhetsplanen för nästa år.

Mötet pratade om roller inför årsmötet, göra det tydlig på plats vilka som tecknar osv.

Alla handlingar ska upp på hemsidan snarast.

Fika och dörrhållare är fixat.

5. Tor-experiment för forskning

Tobias presenterar ett projekt involverande Tor-exits på Karlstads Universitet. Fråga till styrelsen om DFRI kan hjälpa till i detta experiment. Beslutet var ja.

6. Digitalt och fysiskt årsmöte

Mattias presenterar tanke om att hålla årsmötet fysiskt, eller låta styrelsen mötas kort efter årsmötet för att skriva på årsmötesprotokoll.

Vi kommer föreslå till valberedningen att årsmötet kommer att ske både digitalt och fysiskt. De nya styrelsemedlemmarna måste kunna träffas kort efter årsmötet för att skriva på protokoll.

7. Övriga frågor

OWASP träff- Vi tackar nej för nu.

EDRi har ett årsmöte 13-16 maj. Vi kommer skicka någon, nya styrelsen bestämmer det.

Har EDRi diskuterat blockeringen av ryska medier? – Ja, lite diskussioner har förekommit.

8. Nästa möte

Årsmötet

9. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:23.