Styrelsemöte #6 2022-05-17

Plats: Online

Närvarande: Mattias, Tobias, Peter, Johan, Päivi, Elias, Börje, Jacqueline, Patrik, Fredrik

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet 20:03

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias Axell valdes till möstesordförande och Fredrik Söderblom till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Johan och Elias rapporterar. Längre underhåll med byte av router i serverhallen är avklarat.
Kortare fiberavbrott igår, men ingen större påverkan.
Erik jobbar vidare med mejlservern.

4. Status på ekonomin och medlemshantering

Försöker lösa alla underskrifter, men strul med signering. Swedbank har varit lite i blåsväder, så svåra att nå och att få ut rätt info. Två underskrifter saknas fortfarande, arbete pågår för att lösa kvarvarande problem.

5. Kan DFRI bli en formell e-legitimationsutfärdare ansluten till Sweden Connect?

Elias berättar om pågående diskussion i eleg-projektet: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/msg00065.html

Börje påpekar att det kanske kan gå om vi gör det i samarbete med någon annan organisation som tex IIS.

Patrik, undrar lite om hur finansiering etc ska gå till, och belyser att ett underlag behöver tas fram först för att kunna ta ett beslut att bygga en IdP, det är rätt mycket runt omkring, utöver det tekniska som ska på plats.

Tobias instämmer med Patrik, och det är många spelare som behövs och inte bara teknikbiten som krävs.

Mattias instämmer att det är en god idé, och att bara kommunikation om det kan vara en god idé i sig, och att detta kanske kan tas upp på medlemsaktiviteten i juni?

Päivi stöttar idén och erbjuder sig att assistera med arbetet kring LIS (ISO27000), som är en del av kraven.

Mikael menade på att vad som är själva grundtanken bakom en fristående idp behöver belysas.

6. DFRI vid avslutningskonferens vid Smart Citiesprojektet på Linköpings Universitet

https://liu.se/en/article/the-sustainability-means-inclusivity-closing-festival

Mattias mejlar ut och frågar om DFRI vill delta vid konferensen.

7. Medlemsaktivitet i juni

E-legitimationsgruppen bokade preliminärt ett evenemang 2022-06-20 kl. 12:00-13:00 och har fritt fram att bestämma nytt datum och kommunicera om detta.

8. Svara fra.europa.eu inom EU om medlemskap

DFRI har fått en propå från EU FRA (https://fra.europa.eu/en)

”Since the Agency is further stepping up its work with regards to data protection, the use of new technologies, and digital rights, we would much welcome to cooperate more closely with you. In that regard, we would like to invite your organisation to register in the Fundamental Rights Platform and its database.””

Frågan bordläggs till nästa möte.

9. Övriga frågor

Inköp av Stickers. Godkänt och medlem köper in inför konferens.

10. Nästa möte

Tisdag 2022-06-21 17:00

11. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:47