Remiss av slutbetänkandet En reform för datadelning SOU 2023:96 (Fi2024/00259)

Föreningen för digitala fri- och rättigheter tar tillfället att yttra sig över SOU 2023:96.

Vi stödjer att göra lagen permanent, och vill tillägga följande synpunkter:

Med detta remissvar önskar Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (hädanefter :DFRI), framföra våra synpunkter och ställningstaganden gällande slutbetänkandet om datadelning, en fråga av avgörande betydelse för digital utveckling och medborgarnas rättigheter.

:DFRI är positivt inställd till förslaget om att föreskriva användningen av öppna standarder, vilket framgår i ert slutbetänkande. Vi ser detta som ett viktigt steg mot ökad interoperabilitet och ökad tillgänglighet för alla aktörer på den digitala arenan. Interoperabilitet genom öppna standarder och öppna protokoll är avgörande för att främja digitala friheter och rättigheter för medborgare och invånare. Dessutom bidrar det till att förbättra konsumenträttigheterna genom att säkerställa att digitala tjänster och produkter är mer förenliga och utbytbara.

Samtidigt är vi medvetna om de potentiella riskerna med en stängd process för framtagandet av föreskrifter, särskilt när det gäller val av standarder och format. Det är av yttersta vikt att försäkra sig om att beslut om föreskrifter för användning av tekniska standarder inte fördelas på ett sätt som gynnar vissa marknadsaktörer på bekostnad av andra. Det är viktigt att ha en öppen och transparent process kring detta. Ett exempel på detta skulle vara att felaktivt föreskriva användningen av ett enskilt stängt format, såsom PDF-formatet eller formatet DOCX-formatet, för hela den svenska offentliga sektorn, istället för Open Document Format for Office Applications (ODF) som är ett öppet format på riktigt. Detta skulle inte bara inskränka valmöjligheterna för offentliga institutioner utan också eventuellt gynna en enskild leverantör på bekostnad av andra. :DFRI tycker det är viktigt att processen är transparent och tillgänglig för att säkerställa att enskilda att marknadsaktörer inte utför otillbörlig påverkan på myndighetsutövningen kring möjligheten att föreskriva för interoperabilitet.

För att säkerställa en inkluderande och öppen digital miljö är det också nödvändigt att föreskriva interoperabilitet och användning av öppna standarder för till exempel e-legitimationssystem. Genom att göra så på transparenta och inkluderande sätt kan civilsamhället och den offentliga sektorn delta utan att vara bundna till specifika lösningar som endast tillhandahålls av staten, företag eller branscher. Genom att främja och kräva interoperabilitet och öppenhet inom exempelvis e-legitimationsområdet kan vi säkerställa att medborgare och invånare har valmöjligheter och att det finns konkurrenskraftiga förutsättningar för olika e-legitimationslösningar. Detta kommer inte bara att öka tillgängligheten och användbarheten för e-legitimationstjänster utan också främja friheter och rättigheter, innovation och utveckling inom området.

Dessutom är det värt att betona att införandet av interoperabilitet kan bidra till att öka säkerheten för användarna och nationell digital suveränitet. Genom att tillåta användningen av öppna standarder kan systemen granskas mer noggrant av en bredare gemenskap av experter, vilket minskar risken för sårbarheter och informationens riktighet. Interoperabila system möjliggör också smidig integration med säkerhetsprotokoll och -lösningar, vilket kan bidra till en mer robust och pålitlig infrastruktur för Sverige. En förutsättning för detta är emellertid att interoperabilitetsåtgärderna som införs är väl genomtänkta, att riskanalyser är gedigna, och att marknaden och deltagande aktörer är mogna. Om det finns brister i detta kan det istället uppstå risker och ändamålet för interoperabiliteten bekämpar sig självt.

Vi uppmanar därför till ökad transparens och möjligheter till deltagande från civilsamhället, offentliga myndigheter och marknadsaktörer i processen för att verkligen fastställa vilka öppna tekniska standarder och öppna format för datadelning som ska användas. Genom att säkerställa en öppen och inkluderande process kan vi garantera att besluten som fattas gagnar samhället som helhet och främjar en sund konkurrens på marknaden för datadelning, digitala tjänster och produkter.

För att främja interoperabilitet och datadelning på bred front inom den offentliga sektorn är det av avgörande betydelse att även utreda möjligheten att införa tvingande bestämmelser i svensk lagstiftning som kräver att offentlig sektor, som finansieras med skattemedel, ska upphandla, återanvända eller utveckla öppen källkod istället för proprietär och sluten mjukvara. Genom att göra detta kan vi säkerställa att den offentliga sektorn inte bara prioriterar lösningar som främjar interoperabilitet och datadelning utan också skapar incitament för att främja en öppen och transparent utvecklingsmiljö. Genom att använda öppen källkod kan offentliga institutioner dra nytta av en bredare gemenskap av utvecklare och experter, vilket kan öka innovationen, minska kostnaderna och främja en mer dynamisk och konkurrenskraftig marknad för digitala lösningar. Detta är avgörande för att säkerställa att den offentliga sektorn är rustad för framtidens digitala utmaningar och kan tillhandahålla tjänster som är effektiva, användarvänliga och integrerbara över olika plattformar och system.