Årsmöte DFRI 2020-02-16

Datum: Söndagen den 16:e februari
Plats: Sandhamnsgatan 10

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 12:10.

2. Val av mötets ordförande

Mötet väljer Peter Michanek till årsmötets ordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Mötet väljer Patrik Wallström till årsmötets sekreterare.

4. Mötets behörighet

Mötet konstaterar att årsmötet är behörigt utlyst.

5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till de 14 deltagande medlemmarna.

6. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner årsmötes dagordning.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Malin Crona och Gustav Eek väljs av mötet att justera protokollet och vara rösträknare.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Linus Nordberg med flera styrelsemedlemmar redogör för verksamhetsberättelsen.

9. Ekonomisk berättelse för förra året

Patrik Wallström redogör för den ekonomiska berättelsen. Diskussion kring vår hantering av den halva bitcoin vi har, och hur den ska redovisas. Kommande styrelse får i uppdrag att utreda om föreningens icke-monetära tillgångar ska redovisas mer detaljerat framöver.

10. Revisorernas berättelse för förra året

Linus Nordberg läser upp revisorsberättelsen, där revisorn rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

12. Årets verksamhetsplan

Peter Michanek redogör för verksamhetsplanen. Diskussion om föreningens tillväxt. En av medlemmarna vill att föreningen driver mer opinionsfrågor. En medlem föreslog först att verka för minskat medlemstapp bör föras till verksamhetsplanen. Förslaget upprätthölls inte till förmån för nedan förslag. Inga invändningar mot något av innehållet i verksamhetplanen yttras i övrigt.

Första förslaget är att ”Driva opinion” ska vara en egen punkt i verksamhetsplanen. Mötet bifaller förslaget.

Mötet bifaller förslaget om att uppdra den nya styrelsen att redovisa hur styrelsen arbetat med medlemsrektytering och medlemsvård.

Diskussion om professionalitet och huruvida föreningen bör anställa. En medlem yttrade, utifrån erfararenhet från verksamhet som typiskt bjuder in för föreläsningar och konsultation, att DFRI har spetskompetens vilket bör beaktas och arvoderas när den nyttjas.

En medlem yttrade, mot bakgrund av erfarenhet från andra föreningar, att primärt sådant som bör prioriteras för ersättning är administrativa uppgifter, projektledning och formulering av anslagsansökningar. Om ersättning utgår för kärnverksamhet riskerar föreningen upphöra att vara medlemsdriven.

Peter (styrelsen) belyste att man deltar i föreningens arbete, inte för att man brinner för föreningsliv och administration, utan för att man brinner för DFRI:s syfte.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Patrik Wallström redogör för den föreslagna budgeten för 2020. Mötet bifaller budgeten som den föreslås, samt oförändrad medlemsavgift.

14. Val av årets styrelse

Robert Malmgren redogör för valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till ordinarie medlemmar i DFRI styrelse

  • Sus Andersson, omval
  • Mattias Axell, omval, 2019 som suppleant nu som ordinarie
  • Peter Michanek, omval
  • Johan Nilsson, omval
  • Linus Nordberg, omval
  • Julien Pinget, omval
  • Patrik Wallström, omval

Förslag till suppleanter

  • Elenor Weijmar, nyval, förste suppleant

Mötet beslutar att ta valberedningens förslag.

15. Val av årets revisor

Valberedningen föreslår omval av sittande revisor.

Mötet bifaller valberedningens förslag.

16. Val av årets valberedning

Mötesordförande förslår att Robert Malmgren omväljs till valberedningen. Linus Nordberg föreslår även Anne-Marie Eklund-Löwinder till valberedningen, som redan är tillfrågad och sagt ja.

Årsmötet väljer Robert Malmgren och Anne-Marie Eklund-Löwinder till valberedningen.

17. Styrelsens förslag

Styrelsen har inga förslag.

18. Motioner

Inga inkomna motioner.

19. Övriga frågor

Föreningen ombeds att bli bättre på att informera om betalning av medlemsavgiften, t.ex. i kallelsen till årsmötet.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutas 13:37.

Justeras

Malin Crona

Gustav Eek

Bilagor