Styrelsemöte #1 2020-01-28

Datum: 2020-01-28 18:00
Plats: SUNET, Tulegatan 11, Stockholm
Närvarande: Johan, Julien, Linus, Mattias, Peter, Sus, Patrik på distans plus en gäst

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 18:05.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet väljer Sus till mötesordförande.

Mötes väljer Mattias till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

Medlemsantal har minskat något. Vi är c:a 60 idag.

Kassören har fått besked från Skatteverket att föreningen slipper skattedeklarera i 5 år.
Faktureringsfrågan har lösts tillfälligt i väntan på att föreningen hittar en mer långsiktig lösning.

4. Rapport från sysadmingruppen

Aktiviteten har varit ganska låg. Problem som uppstått har lösts. Kan behöva köpas in ny hårdvara i år.

5. Planering inför årsmötet (16 feb 2020)

Har gått ut en kallelse i tid och korrekt enligt stadgarna.

Förslag till körschema – 12:00 startar presentationer och följs sedan upp av själva årsmötet.

Mötet beslutar om att ordna presentation av ett eller flera alternativ:

– Presentation av 0xff.se – om deras aktiviteter under 2019
– Verksamhetsberättelse 2019 i presentationsform
– Linus dragning om massövervakning, kortversion

Kassören lade fram ett förslag till budget. Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade efter justering att förslaget skall läggas fram på årsmötet.

Ansvarig för fika: Mattias
Ansvarig för entré: Sus

Styrelsen utsåg Peter att ta fram utkast för verksamhetsplan och beslut tas via e-post.

Mötet kunde konstatera att inga motioner till årsmötet har inkommit.

6. EDRi:s årsmöte

Peter berättade om EDRi:s årsmöte i Belgrad 24-26 april 2020.

Styrelsen är informerade om årsmötet och överlämnar beslut till nya styrelsen om att skicka representant till EDRi:s årsmöte 2020.

7.

Mötet beslutar att Mattias håller en kort dragning på årsmötet om förstudien.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls av 2020 års styrelse direkt efter årsmötet 16 februari 2020.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutas 19:41.