Styrelsemöte #6 2020-08-24

Datum: 2020-08-24 17:30
Plats: Internet
Närvarande: Elenor, Johan, Julien, Linus, Mattias och Peter samt Fredrik från MyData

1. Mötets öppnande

Johan öppnade mötet 17:30.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet valde Peter som mötesordförande och Johan till mötessekreterare.

3. Utåtriktad verksamhet

  • Samarbete med MyData

Fredrik berättade om MyData och Peter om DFRI. Inga konkreta förslag om samarbete för tillfället men gemensamma intressen finns.

  • My Data Done Right

Peter berättade om https://www.mydatadoneright.eu som närmar sig lansering. Peter har översatt de delar som går nu till svenska och mindre saker återstår.

4. Rapport från sysadmingruppen

Hemsidan gick ner igen och Johan fick upp den. Samma problem ska inte ställa till det igen. Installation av nya fysiska maskiner har ännu inte gjorts.

5. Ansökningar Postkodstiftelsen och Vinnova

  • Postkodstiftelsen

Arbete pågår för att ansöka om pengar för förbättringar av handlingar.se, t ex för att göra saker lättare att hitta. Men ansökan kommer vänta någon månad då Vinnovaansökan prioriterats. Elenor meddelade att föreningen inte behöver bli arbetsgivare utan nuvarande organisation ska också fungera vad avser denna ansökan.

  • Vinnova

Ansökning om nästan två miljoner kronor kommer skickas in senast på onsdag klockan 14. Syftet är att utveckla funktioner kring handlingar.se. Peter kommer anges som firmatecknare och inte som tidigare sagts Linus, båda tecknar var för sig så det går bra.

Beviljas ansökan behöver tidigare diskuterade frågetecken om hur föreningen ska börja ta betalt samt betala ut pengar rent praktiskt lösas. Ett bra problem när det uppstår för att kunna växa.

6. Övriga frågor

Föreningen har 73 medlemmar.

7. Arbetsfördelning inom styrelsen

Linus behöver avlastas under resten av året. Patrik tar temporärt över hanteringen av ekonomin, det gäller året ut. Julien tar över medlemshanteringen. Johan tar hand om tekniska saker.

Mötet beslutade att utöver Linus och Peter ska Patrik få tillgång till bankkonton. Linus har blankett för att skicka in till banken så att både Peter och Patrik får rätt tillgång i fortsättningen.

Mailadressen ekonomi@dfri uppdateras så att även Patrik och Peter får dessa mail.

8. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Mattias ansvarar för nästa möte 2020-09-22 klockan 17:30.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:25.