Styrelsemöte #7 2020-09-22

Datum: 2020-09-22 17:30
Plats: Internet
Närvarande: Julien, Mattias, Patrik, Peter, Sus och två medlemmar.

1. Mötets öppnande

Mattias öppnade mötet klockan 17:35.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet valde Mattias till mötesordförande och Sus till mötessekreterare.

3. Utåtriktad verksamhet

3.1 MyDataDoneRight

Peter rapporterar.  Har gått live och går att använda, men har ännu inte marknadsförts. Puffar för den på internlistan. Mattias föreslår att vi testkör internt till nästa styrelsemöte.  https://www.mydatadoneright.eu/ Eventuellt sker gemensam lansering i flera länder. 

3.2 Dialogmöte med Statens Medieråd

Mattias deltog förra torsdagen. Myndigheten har fått pengar från regeringen för folkbildning om bland annat fake news och källkritik. Före årsskiftet ska kunskapsplattform lanseras. Oklart med finanisering efter årsskiftet. Mattias skickar underlag. Nätverket är en möjlighet att hitta projektpartner för DFRI.

3.3 Europeiska Läkemedelsmyndigheten

DFRI har skrivit på ett öppet brev tillsammans med systerorganisationer. Mattias vidarebefordrar brev med uppföljning.

3.4 Deltagande i möte om Upphovsrättsdirektivet

Mattias var på ett möte med Wikimedia, Sveriges biblioteksförening, Sveriges konsumenter mfl. Utfallet kan eventuellt bli ett gemensamt remissyttrande. Mattias delar ett statusdokument med styrelsen. Julien framhåller att det vore bra att ha en jurist med i ett fortsatt arbete. Julien håller kontakt och återkommer.

3.5 Vinnova och Postkodstiftelsen

Mattias rapporterar. Vinnova har skickat förfrågan om budgetfördelning. En workshop inom projektgruppen görs på lördag för att förbereda en eventuell intervju. Besked kommer senast 28 oktober. En ny version av en ansökan till Postkodstiftelsen är skriven. Mattias föreslår att Elenor ombeds dela den för feedback. Postkodstiftelsen tar emot ansökningar löpande. 

4. Rapport från sysadmingruppen

Johan kunde tyvärr inte delta. Han har mejlat att vår ganska nya medlem Jonathan planerar att sätta upp en matrix-chatt-server. 

5. Mejlinglistan

Diskussion kring hur vi jobbar med svar till hela listan eller utanför listan.

Tips att vara noga vid mejlsvar att bara skicka till listan, inte ”svara alla”, eftersom det kommer dubletter och snabbt blir många mejl.

6. Namnbyte

Peter tar  upp att föreningens namn och presentation inte är helt enhetligt, tex på webbsidan står ”Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter” (FDFR?).

Frågan diskuteras. Enighet om att vi bör behålla förkortning och domännamn. Peter och Mattias utarbetar ett förslag. En fråga skickas ut på internlistan om fler vill vara med.

Frågan måste beslutas på årsmötet.

7. Övriga frågor

7.1 Förfrågan från handlingar.se om att DFRI skulle vara personuppgiftsansvarig. Frågan diskuteras hur det skulle gå till praktiskt. Tills vidare hanterar handlingar.se detta på egen hand.

7.2 JO-anmälan om att domstolsverket stoppar uppkopplingar via Tor.

Malin, Haro, Peter, Mattias och Sus filar på en anmälan.

7.3 Ny rollfördelning i styrelsen sedan 1 september, Patrik kassör och Julien medlemsansvarig. De har börjat komma in i rollerna. Föreningen har fått fem nya medlemmar.

7.4 Mattias rapporterar att MySociety, som utvecklar program för handlingar.se kan tänka sig att köpa tjänster om tex statistik på hur många förfrågningar och vilken typ av förfrågningar.  För närvarande kan dock inte DFRI fakturera. Vi behöver diskutera hur detta ska hanteras för att kunna växa.

8. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Julien erbjuder sig och väljs enhälligt att ansvara för nästa möte som sker 20 oktober 17:30.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades 18.58. 

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.