Styrelsemöte #8 2021-08-18

Datum: 2021-08-18 19:30

Plats: Online

Närvarande: Elias Rudberg, Gustav Eek, Johan, Jonarvid, Julien, Linus, Mattias, Mikael Odhage, Patrik, Peter M, Tobias

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.35.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Patrik valdes till mötesordförande. Tobias valdes till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemstal

Överlåtelse av bankkonto från Peter till Patrik verkar avklarat. Patrik ska kontakta banken för att dubbelkolla. Medlemsregister ännu inte överlämnat till Patrik och Siren. Prioriterat att lösa snarast möjligt för medlemshantering.

4. Rapport från sysadmingruppen

Johan och Linus närvarande. Linus vill avsäga sig uppdrag med hård deadline slutet av våren och Johan har även han förändrade möjligheter framöver. Detta ledde till en dryg timmes konstruktiv diskussion där sysadmingruppen redogjorde för nuvarande aktiviteter och tillsammans med närvarande diskuterade olika ambitionsnivåer för föreningen och vad som skulle krävas för detta.

Kortfattat så sköter sysadmingruppen just nu nät (även routers) för att koppla ihop flera datorhallar omkring Stockholm där föreningens hårdvara kör tjänster som webbservrar, mail och exit-noder samt driftar även i andrahand åt andra föreningar. Ambitionsnivån har varit hög under lång tid och utan eldsjälar är aktiviteterna svåra att upprätthålla i nuvarande form. Stora utmaningar är antalet datorhallar, nät-biten (tidskritiskt om/när saker krånglar) och driften i andrahand. Exit-noderna är förknippade med hantering av abuse-ärenden samt vissa risker. En av datorhallarna måste vi ha en plan för hur vi ska flytta ut ur under hösten.

Flertalet närvarande är intresserade av att bidra till att hitta en hållbar lösning för en framtida systemgrupp (Elias, Jonarvid, Julien, Tobias mfl). Troligen behöver detta innebära vissa förenklingar mot dagens upplägg och att vi sänker ambitionsnivån inom vissa områden utifrån de personer som är intresserade av att vara aktiva.

(Om du som läsare är intresserad av att vara med så är nu rätt tillfälle att höra av dig på listan!)

5. Beslut om framtid för driftverksamhet

Styrelsen beslutade att ge sysadmin-gruppen i uppdrag att i samråd med Patrik, Tobias och andra intresserade att arbeta fram några enstaka konkreta förslag inför nästa styrelsemöte kring framtida driftverksamhet.

6. Beslut om test av riktlinjer och kriterier för projekt

Återkoppla till Mattias på förslag på riktlinjer, beslut vid senare styrelsemöte.

7. Starta medlemsdrivet e-legitimationsprojekt

Elias fick fin återkoppling från listan. Goda möjligheter att skapa en projektgrupp utifrån visat intresse. Samtliga närvarande positiva till projektet. Gustav lyfte koppling till JAK Medlemsbank. Mikael tipsade om eventuell koppling till Europeiska Medborgarinitiativet.

Elias tar en runda till med kontakter på listan för att konkretisera målet med projektet (vad exakt vill vi åstadkomma?) inför beslut nästa styrelsemöte.

8. Försäljning av Bitcoin

Kassörerna fixar överlämningen till föreningen snarast möjligt. Försäljning inte aktuellt just nu.

9. Mejlinglistor åt Sigsum

Styrelsen tycker det är OK så länge som Sigsum ger någon form av offentligt erkännande, exempelvis i en blogpost eller via någon lämplig del på projektets hemsida.

10. Status med formella representanter hos banken

Togs upp under punkt 3.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Nästa möte

21 september 19.30. Siren är ansvarig.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:52.