Årsmöte DFRI 2021

Datum: Söndagen den 14:e februari 2021
Tid: 14:00 (insläpp för teknik-kontroll och mingel från 13:30)
Plats: https://bbb.cryptoparty.se/b/mat-y3v-qxi-nct
För att komma in på mötet behöver du ange en kod. Den har mejlats ut till alla medlemmar som har angett en mejladress. Om du är medlem men inte har fått någon kod så kontakta dfri@dfri.se så försöker vi hjälpa dig.

1. Mötets öppnande

2. Val av mötets ordförande

Styrelsen föreslår att Peter Michanek väljs till mötesordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Styrelsen föreslår att Elenor Weijmar väljs till mötessekreterare.

4. Mötets behörighet

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse ska ske minst fyra veckor i förväg (17 januari). En kallelse har publicerats på föreningens hemsida 10 januari 2021 och mejlats dagen efter till alla medlemmar som har anmält en mejladress.

5. Fastställande av röstlängd

6. Godkännande av dagordningen

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

9. Ekonomisk berättelse för förra året

10. Revisorernas berättelse för förra året

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

12. Årets verksamhetsplan

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemshanteringen förenklas genom att föreningen återgår till att medlemskap betalas per kalenderår. Efter det att nuvarande betalda medlemskap löper ut kommer nästa förnyelse att gälla till kommande årsskifte.

Styrelsen föreslår också att medlemsavgiften i fortsättningen ska vara 240 kronor. Systemet med flera olika nivåer på medlemsavgift avskaffas. Det är dock fortfarande fullt möjligt och välkommet att lämna donationer.

14. Val av årets styrelse

15. Val av årets revisor

16. Val av årets valberedning

17. Styrelsens förslag

Styrelsen har inga förslag att presentera under denna punkt.

18. Motioner

Inga motioner har kommit till årsmötet.

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

Bilagor