Årsmöte DFRI 2021-02-14

Datum: Söndagen den 14:e februari 2021
Tid: 14:00 (insläpp för teknik-kontroll och mingel från 13:30)
Plats: https://bbb.cryptoparty.se/b/mat-y3v-qxi-nct
För att komma in på mötet behöver du ange en kod. Den har mejlats ut till alla medlemmar som har angett en mejladress. Om du är medlem men inte har fått någon kod så kontakta dfri@dfri.se så försöker vi hjälpa dig.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 14:02

2. Val av mötets ordförande

Styrelsen föreslår att Peter Michanek väljs till mötesordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Styrelsen föreslår att Elenor Weijmar väljs till mötessekreterare.

4. Mötets behörighet

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse ska ske minst fyra veckor i förväg (17 januari). En kallelse har publicerats på föreningens hemsida 10 januari 2021 och mejlats dagen efter till alla medlemmar som har anmält en mejladress.

5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till de 14 deltagande medlemmarna.

6. Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner den föreslagna dagordningen.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Siren och Fredric väljs av mötet att justera protokollet och vara rösträknare.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Peter redogör kortfattat för verksamhetsberättelsen.

En medlem frågade om varför föreningen har sökt finansiering under 2020 och vad föreningen behöver pengar till. Peter svarade och jämför med systerorganisationer som t.ex. har anställda och större muskler att arbeta med frågor som DFRI är intresserade av. FÖreningen vill försöka växa och bli större och ta sig över tröskeln till att anställa personer att jobba med DFRI:s frågor på heltid.

9. Ekonomisk berättelse för förra året

Linus Nordberg redogör för den ekonomiska berättelsen.

En medlem tar upp att föreningen äger en halv bitcoin och att det kan användas i föreningens verksamhet, och totalen i den ekonomiska berättelsen.

Linus nämner DFRI:s sponsorer av t.ex. bandbredd och transport.

10. Revisorernas berättelse för förra året

Peter läser upp revisionsberättelsen, där revisorn rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

12. Årets verksamhetsplan

Peter Michanek redogör för verksamhetsplanen.

Mötet beslutar att anta den föreslagna verksamhetsplanen.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemshanteringen förenklas genom att föreningen återgår till att medlemskap betalas per kalenderår. Efter det att nuvarande betalda medlemskap löper ut kommer nästa förnyelse att gälla till kommande årsskifte.

Styrelsen föreslår också att medlemsavgiften i fortsättningen ska vara 240 kronor. Systemet med flera olika nivåer på medlemsavgift avskaffas. Det är dock fortfarande fullt möjligt och välkommet att lämna donationer.

Mötet bifaller styrelsens förslag om att medlemsavgiften ska vara 240 kronor.

Linus redogör för den föreslagna budgeten för 2020.

En medlem kommenterar att det borde vara möjligt att kunna köpa medlemskap till andra personer.

En kommentar om budget och hårdvara och att köpa nytt i proaktivt syfte. Inventering om livslängder av hårdvaran föreningen äger.

En ommentar om varför föreläsningar har mer budget under ett fortsatt corona år. Svaret är att föreningen har en ambition att möta det. Även en kommentar om föreningens fokus kan vara på projektansökningar.

Kommentar om DFRI har en lokal. DFRI har inte en lokal.

Efter en diskussion ändrar styrelsen sitt förslag så att utgifter för datatrafik sänks från 15.000 till 5.000 kronor och att intäkter från föreläsningar sänks från 30.000 till 20.000 kronor.

Mötet bifaller budgeten med dessa ändringar.

14. Val av årets styrelse

Mattias Axell, omval

Patrik Wallström, omval

Elenor Weijmar, ordinarie ledamot (tidigare suppleant)

Tobias Pulls, nyval

Siren Hofvander, nyval

Mötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

15. Val av årets revisor

Valberedningen föreslår omval av sittande revisor Jenny Olsson.

Mötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag.

16. Val av årets valberedning

Mötesordförande föreslår att Robert Malmgren och Anne-Marie Eklund-Löwinder omväljs till valberedningen.

Mötet väljer Robert Malmgren och Anne-Marie Eklund Löwinder till valberedningen.

17. Styrelsens förslag

Styrelsen har inga förslag att presentera under denna punkt.

18. Motioner

Inga motioner har kommit till årsmötet.

19. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutades 15:11.

Bilagor