Årsmöte DFRI 2021

Datum: Söndagen den 14:e februari 2021
Tid: 14:00
Plats: Digitalt möte (länk meddelas senare)

1. Mötets öppnande

2. Val av mötets ordförande

3. Val av mötets sekreterare

4. Mötets behörighet

5. Fastställande av röstlängd

6. Godkännande av dagordningen

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

9. Ekonomisk berättelse för förra året

10. Revisorernas berättelse för förra året

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

12. Årets verksamhetsplan

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

14. Val av årets styrelse

15. Val av årets revisor

16. Val av årets valberedning

17. Styrelsens förslag

18. Motioner

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

Bilagor