Styrelsemöte #2 2021-02-14 (konstituerande)

Datum: 2021-02-14
Plats: Online
Närvarande: Elenor Weijmar, Siren Hofvander, Patrik Wallström, Mattias Axell, Tobias Pulls

1. Mötets ordförande

Mattias Axell valdes till mötesordförande.

2. Mötets sekreterare

Elenor Weijmar valdes till mötessekreterare.

3. Fördelning av poster DFRI:s styrelse 2021-2022

  • Patrik Wallström valdes till föreningens ordförande.
  • Siren Hofvander valdes till föreningens kassör.
  • Mattias Axell valdes till föreningens sekreterare.

4. Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar §12 tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. Föreningens firma tecknas således av Patrik Wallström och Siren Hofvander.

5. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 2021-02-25 kl. 19:00. Mattias Axell är sammankallande.