Styrelsemöte #4 2021-04-22

Datum: 2021-04-22 19:30
Plats: Online
Närvarande: Elenor, Mattias, Patrik, Siren, Peter, Linus

1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat 19:33.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mattias Axell väljs till mötesordförande och Elenor Weijmar till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemstal
Inget nytt att rapportera.

4. Rapport från sysadmingruppen
På väg är att installera nygammal maskinvara med router och ny maskin med flera diskar.
Matrix-server är installerad. Ska Lägga på filter för att endast medlemmar ska kunna registrera sig

5. Remissvar om elektronisk information
Uppdaterar om processen, om DFRI ska skriva på eller inte och frågor om vad remissvaret innehåller. Mattias tar med frågor som styrelsen hade till arbetet.

6. Inkomna mail till styrelsen
DFRI hade fått mail från en organisation, och föreningen svarar att DFRI inte har resurser att ta tag i det.

Nordiska Ministerrådet – Open call: Nordic Civil Society Network for Our Vision 2030 – diskussion om DFRI ska vara med i nätverk. Mattias skriver ansökan.

7. Internet Society
Mattias har frågat person där om ansökan.

8. Onboarding DFRI
Siren har börjat skriva en onboarding text och om hur man kommer in som ny i styrelsen. Dokumentet läggs upp i Nextcloud för alla att kolla och ge feedback på.

9. Nya DFRI hemsidan
Diskussion om WordPress. Siren kommer köra uppdateringen av WordPress-sidan. 

10. Fundraising
Fundraising och öppna upp för personer att hjälpa föreningen. Vad behöver vi för att registrera oss på fundraising-plattformar. Övergripande syfte att finnas, mer än att få in pengar. Siren och Patrik har ansvar att se över vad som behövs. 

11. Kommunikation för styrelse utöver mail
Hur kan vi snabbare/bättre kommunicera med varandra än bara på mail? En styrelsegrupp på Signal ska skapas. Mattias tar på sig att göra det. 

12. DFRI kriterier för projekt
Utkast på projektkriterier. Mattias går igenom utkastet och vi ändrar gemensamt. Styrelsen kollar igenom innan nästa möte.

13. Justering och underskrifter för årsmötesprotokollet
Vi väntar på att brevet ska komma fram.

14. Övriga frågor
Peter tar upp att EDRi har sitt årsmöte kommande helg och att han är med.

15. Nästa styrelsemöte
20 maj, 19.30, Tobias håller i mötet
17 juni, 19.30, Elenor håller i mötet

16. Mötets avslutande
Mötes avslutades 20:28