Styrelsemöte #1 2021-01-26

Datum: 2021-01-26 19:00
Plats: Online
Närvarande: Elenor, Johan, Julien, Linus, Mattias, Patrik, Peter

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 19:15

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Peter väljs till mötesordförande, Julien till mötessekreterare

3. Utåtriktad verksamhet

Inget speciellt fanns att rapportera

4. Rapport från sysadmingruppen

Johan: planen är att driftsätta två nya maskiner på fredag, för att uppgradera befintlig utrustning

5. Förberedelser inför årsmötet

  • Digital lokal

Mattias har pratat med Cryptoparty, för att få tillgång till en instans för upp till 30 personer

  • Verksamhetsberättelse

Peter har förberett ett underlag med input från styrelsen, utkast skickas senare

  • Ekonomisk berättelse

Patrik presenterade ett utkast på utfallet för 2020 och budgeten för 2021

  • Revisorsberättelse

Patrik har kontakt med revisorn nästa vecka

  • Mötespresidium

Peter erbjuder sig att vara ordförande, Elenor erbjuder sig att skriva protokollet

  • Medlemsavgift

Förslag att ha en enda avgift på 240:- samt att följa kalenderåret för medlemskapet skall presenteras under årsmötet.

6. Övriga frågor

  • Svar och ev. val av ombud till workshop hos Linköpings Universitet

Mattias skall hänvisa till nästa styrelse

  • Personer eller organisationer vi kan tipsa om utlysning från BCEE

Mattias skall hänvisa till Malin Crona

7. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestäms efter konstituerande mötet

8. Mötets avslutande.

Mötet avslutas 19:57