Styrelsemöte #11 2021-11-24

Datum: 2021-11-24 19:30

Plats: Online

Närvarande: Elenor, Elias, Mattias, Patrik, Peter och Tobias

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:31.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Elenor valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterade. Arbetet går framåt, mest tidskritiskt är hallen vi måste ut ur senast till årsskiftet. Ser ut att gå vägen.

Pontus och Jon ska fixa med flytt av webbsidan.

Mattias har provpostat om volontärer för sysadmingruppen i mindre forum, men inte fått något napp. Styrelsen tog beslut om att skicka ut vidare om hjälp, använda samtliga våra kanaler.

4. Hantering av ekonomi

Patrik rapporterar att postboxen är öppen igen, smått administrativt med nycklar kvar. Inget nytt kring testamentet.

Medlemshantering och årsavgift: mail ska ut om årsbetalningar i linje med beslut från årsmötet om 240 kronor.

5. Övriga frågor

Remissvar

Beslut att vi inte längre måste uppdatera ”topic” på IRC-chatt inför varje styrelsemöte: det räcker att skriva ett vanligt meddelande med länk till bloggposten.

Mattias ska maila till medlemslistan om förfrågan efter personer som vill bidra med användarfokus kring upphovsrättsfrågor, bla angående Remiss av Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Elenor ska prata med Civic Tech Sweden.

Planering för årsmötet påbörjades:

  • Vi spånade om vad vi gjort 2021 för vår verksamhetsberättelse som Elenor tar på sig att skriva.
  • Mattias och Tobias tar på sig att skriva en ambitös verksamhetsplan inför 2022: vi måste våga satsa och har nu rätt så bra förutsättningar för det.
  • Patrik tittar på ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.
  • Mattias har petat på valberedningen.
  • Preliminärt årsmöte kl 14.00 den 26 februari. Förväntar oss att hålla på i 2-3 timmar. Patrik och Mattias kollar efter lokal. Deadline att skicka ut kallelse den 29 januari om så. Förslag att Peter är mötesordförande.

Inför årsmötet, planerat styrelsemöte 10/2 kl 19.30, Tobias ansvarig.

Elias vill prata för DFRI i ett seminarium. Det är styrelsen väldigt positiv till. Framöver borde vi titta på hur föreningen kan fakturera för presentationer.

6. Nästa möte

12 januari kl 19.30. Mattias är ansvarig. Årsmötet och förberedelser en viktig punkt.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:51.