Årsmöte DFRI 2018-02-11

Datum: 2018-02-11
Tid: 14:00-16:00 (föredrag från 13:45)
Plats: Sunet, Tulegatan 11, Stockholm

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 14:06.

2. Val av mötets ordförande
Peter Michanek väljs som ordförande.

3. Val av mötets sekreterare
Patrik Wallström väljs som mötets sekreterare.

4. Mötets behörighet
Mötet är behörigt.

5. Fastställande av röstlängd
15 medlemmar har röstberättigande på mötet.

6. Godkännande av dagordningen
Linus Nordberg har en övrig fråga, ”organisationens utveckling”. Dagordningen godkänns.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
Linus och John John Van de Meulebrouck Brendgard justerar protokollet, och kan agera rösträknare.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Patrik m.fl. redogjorde för verksamhetsberättelsen.

9. Ekonomisk berättelse för förra året
Linus (nuvarande kassör) redogjorde för den ekonomiska berättelsen.

10. Revisorernas berättelse för förra året
Jenny Olsson redogjorde för revisorns berättelse per telefon, och yrkar på att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årsmötet beslutar att styrelsen får ansvarsfrihet för 2017.

12. Årets verksamhetsplan
Verksamhetsplanen fastställs efter mindre korrigeringar, efter diskussion om att föreningen borde jobba med mer upplysning och engagemang inom GPDR.

Det som är nytt i årets verksamhetsplan, förutom tillägget om en arbetsgrupp inriktad på GDPR, är att styrelsen har beslutat att DFRI ska ta fram nya tjänster för våra medlemmar såsom exempelvis e-post. Verksamhetsplanens utformning diskuterades och jämfördes med den i föreningen Fripost som är desto mer detaljrik. Det förklarades dock att DFRI:s verksamhetsplan är avsiktligen vagt utformad och inte hindrar att saker utanför planen uträttas under året.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Mötet beslutar att behålla medlemsavgiften oförändrad. Gitta får i uppdrag att titta på formuleringarna kring avgifterna, då dessa har diskuterats flera årsmöten.

Budgeten fastställs till den av styrelsen föreslagna.

14. Styrelsens förslag
Inga förslag från styrelsen.

15. Val av årets styrelse
Valberedningens förslag till ny styrelse:

  • Gitta Wilén
  • Johan Nilsson
  • Julien Pinget
  • Linus Nordberg
  • Patrik Wallström
  • Peter Michanek

Valberedningens förslag godtas av årsmötet.

Diskussion om jämlikheten i styrelsen, då det nu blir övervägande män i styrelsen. Bör bli bättre kommande år. Valberedningen påpekade att det är svårt att veta vem som ingår i föreningen. En idé på hur detta kunde hanteras var att valberedningen får tillgång till en lista på de medlemmar som självmant har valt att uppge en e-postadress. En annan idé var att man inför nästa år skulle kunna skicka in förslag på personer till valberedningen.

16. Val av årets revisor
Valberedningen har föreslagit den sittande revisorn Jenny Olsson till årets revisor.

Årsmötet väljer Jenny till revisor.

17. Val av årets valberedning
Anne-Lie Lokko och Robert Malmgren ställer upp i år igen, och årsmötet beslutar detta.

18. Motioner
Inga inkomna motioner.

19. Övriga frågor
Linus har en övrig fråga, ”organisationens utveckling”. DFRI har ingen strategi för att uppnå DFRI:s mål. För två år sedan påbörjade vi ett sådant arbete som aldrig slutfördes. Föreningen fick då hjälp av Mattias Axell, och föreningen behöver fortsätta det arbetet.

Diskussion om Cryptoparty, då det nu saknas i verksamhetsplanen. Många i föreningen vill fortsätta arrangera Cryptoparties. Det diskuterades om man ska ändra namn på eventet för att inte skrämma bort mindre tekniskt insatta. Ett förslag på nytt namn var Friendly space. Namnet Cryptoparty är dock redan välkänt och används av flera anordnare i Sverige, samt bär med sig viktiga betydelser såsom t ex att man kan vara anonym.

Tekniska museet anses fortfarande vara en bra plats för ett event och har även mindre rum. En oro som uttrycktes var att Linda som var med och arrangera föregående Cryptopartyn på Tekniska museet har hoppat av. Men om en nytt event planeras så kan Tekniska museets vänner göra reklam på sin mailinglista. För att minska pressen så bör kanske föreningen arrangera riktigt små Cryptopartys. Linus erbjöd sig att hålla i ett av dem.

20. Mötets avslutande
Årsmötet avslutas 15:42.

Bilagor:
Verksamhetsberättelse 2017
Ekonomisk berättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018
Valberedningens förslag