[:sv]Styrelsemöte #3 2018-03-06[:]

[:sv]Tid: 2018-03-06 18:00
Plats: Gärdet, Stockholm
Närvarande: Peter Michanek, Linus Nordberg, Julien Pinget, Gitta Wilén och en föreningsmedlem.

 1. Mötets öppnande
  Mötet förklaras öppnat 18:15
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Peter Michanek – ordförande
  Julien Pinget – sekreterare
 3. Ekonomiskt läge och medlemsantal
  På grund av kassörens frånvaro förblir denna punkt obesvarad till nästa styrelsemöte.
 4. Hur mår vår webbplats?
  Vissa WordPress-moduler har inaktiverats då dessa inte längre underhålls. Mest uppenbart drabbade är kalenderhändelserna. Linus går genom händelserna och skickar till internlistan, i fall något viktigt behöver återskapas. Johan får kontrollera det senaste protokollutkastet för sista styrelsemötet innan årsmötet.
 5. EDRi:s årsmöte 12-14 april
  Mötet hålls i Bryssel och sammanfaller med EDRi:s 15-års jubileum. I dagsläget oklart om DFRI skickar en representant.
 6. Remiss om hemlig dataavläsning
  Peter har med hjälp av Linus skrivit ett svar som kommer att skickas in samt publiceras på vår hemsida.
 7. Våren och höstens mötesdatum
  Tre datum bokade fram till sommaren: 11:e april, 22:a maj, 19:e juni. Höstens datum får bokas på nästa möte då förhoppningsvis fler styrelseledamöter är närvarande.
 8. Nätverk för skydd av privatlivet
  Magnus skickar idén om nätverk till DFRI:s öppna lista för att sondera intresse. Ett förslag på mötestillfälle är under ett Cryptoparty.
 9. Ansvarig för nästa styrelsemöte
  Julien ansvarar för nästa möte som äger rum 11 april 18:00.
 10. Övriga frågor och öppen diskussion
  Birgitta tar kontakt med relevanta medier gällande remissvaret (punkt 6) när Peter publicerat en bloggpost om saken.
 11. Mötets avslutande
  Mötet förklaras avslutat 19:30

[:]