Styrelsemöte #4 2021-03-18

Datum: 2021-03-18 19:30
Plats: Online
Närvarande: Elenor, Linus, Mattias, Patrik, Peter, Siren, Tobias

1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat 19:31.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mattias Axell väljs till mötesordförande och Tobias Pulls till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemstal
Inget nytt att rapportera. Överlåtelse pågår mellan föregående och nuvarande styrelse. Justering av protokollet från årsmötet är en pågående process med analog brevkedja.

4. Rapport från sysadmingruppen
Linus rapporterade att arbetet med de två nya servrarna pågår. Det är en bra tidpunkt att reflektera över om vi vill göra några förändringar kring hur vi driftar föreningens tjänster.

5. Nästa styrelsemöte
Datum och tid för nästa tre styrelsemöten:

  • 22 april, 19.30, Siren håller i mötet
  • 20 maj, 19.30, Tobias håller i mötet
  • 17 juni, 19.30, Elenor håller i mötet

Nästa styrelsemöte bestämmer vi om vi ska ha någon Corona-säker sommaravslutning eller inte i samband med styrelsemötet i juni.

6. Övriga frågor
Diskussion om hur vi ska samarbeta internt i webbgruppen samt indelning sysadmin och serviceadmin. Siren kommer ta kontakt med NOC kring att långsiktigt migrera till ny WordPress och server. Viktigt att inget går förlorat med alla förbättringar vi gjort i nuvarande WordPress template kring kakor mm. Mattias har kontakt med medlem som eventuellt skulle vilja vara med och arbeta på själva hemsidan.

Fortsatt intresse från Mattias och en medlem att sätta upp en DFRI-Matrix-server för våra medlemmar.

Medlem Peter kommer att närvara och representera DFRI under årsmötet för EDRi i april.

Remissperiod för Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form SOU 2020:82. Remissvar ska lämnas in senast 29 april. Mattias följer arbetet i en större gruppering organisationer som arbetar på ett remisssvar. DFRI tar beslut nästa styrelsemöte om vi ska ställa oss bakom det.

7. Mötets avslutande
Mötet avslutas 20:09.