Årsmöte DFRI 2019-02-10

Datum: söndag den 10 februari
Tid årsmöte: 13.00–15.00
Plats: Tulegatan 11, 3tr, Sunet

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 13.26.

2. Val av mötets ordförande
Mötet väljer Peter Michanek till årsmötets ordförande.

3. Val av mötets sekreterare
Mötet väljer Patrik Wallström till årsmötets sekreterare.

4. Mötets behörighet
Mötet anser att kallelsen skickades i god tid enligt stadgarna.

5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till tolv närvarande medlemmar.

6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes av mötet.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
Olof Nilsson och Gitta Wilén valdes som justerare och rösträknare.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Linus redogjorde för verksamhetsberättelsen.

9. Ekonomisk berättelse för förra året
Patrik redogjorde för ekonomin under 2018.

10. Revisorernas berättelse för förra året
Patrik redogjorde för revisorns berättelse.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Revisorn rekommenderar att den avgående styrelsen beviljas ansvarfrihet. Årsmötet beslutar också enhälligt att den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

12. Årets verksamhetsplan
Årsmötet gick igenom den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen. Lite diskussion kring denna. Årsmötet fastställer styrelsens förslag.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Årsmötet fastställer den föreslagna budgeten för 2019.
Medlemsavgiften blir oförändrad 2019.

14. Val av årets styrelse
Valberedningen har ytterligare en kandidat som kan tänka sig att vara suppleant, som inte ingår i det skrivna förslaget. De ordinarie ledamöterna ändras inte från det skrivna förslaget. Den sittande styrelsen samt Sus Andersson föreslås till ny styrelse. Utöver det skrivna förslaget föreslås från valberedningen även Mattias Axell som suppleant.

Årsmötet beslutar att valberedningens förslag för de ordinarie styrelsemedlemmarna väljs: Linus Nordberg, Patrik Wallström, Peter Michanek, Johan Nilsson, Gitta Wilén, Julien Pinget, samt nyval Sus Andersson.

Årsmötet beslutar att även följande suppleanter väljs in i styrelsen: förste suppleant Mattias Axell och andre suppleant Olof Nilsson.

15. Val av årets revisor
Valberedningen föreslår att sittande revisor Jenny Olsson återväljs. Årsmötet beslutar att Jenny Olsson blir revisor 2019.

16. Val av årets valberedning
Årsmötet beslutar att Robert Malmgren väljs till ny valberedning.

17. Styrelsens förslag
Inga förslag.

18. Motioner
Inga inkomna motioner.

19. Övriga frågor

19a. Spårning av bilar.
Regeringen planerar att införa beskattning av vägar och bilar genom GPS-spårning av bilar, vilket är problematiskt ur integritetssynpunkt. Förslaget är att föreningen bevakar frågan och lyfter ämnet i t.ex. form av blogginlägg.

19b. Kameraövervakning, ny lagstiftning samt övervakning på tåg.
Sverige har en ny kameraövervakningslag. Mälardalstrafik MÄLAB AB har nya tåg med omfattande kameraövervakning. 95% av de nya tågvagnarna täcks av realtidsövervakning med hög upplösning. I lagstiftningen framgår att övervakningen är ett integritetsintrång, men det finns en risk att den skrivningen försvinner i kommande ändringar. Dessa tåg driftsätts om ett par månader. Diskussionen om detta fortsätter efter årsmötet.

20. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat 14.45.

Bilagor