Styrelsemöte #9 2019-12-11

Datum: 2019-12-11 18:00
Plats: Gärdet, Stockholm

Närvarande: Elenor, Gitta, Johan (på distans), Julien, Linus, Mattias, Patrik, Peter, Sus

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 18:03

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Peter väljs till mötesordförande, Julien väljs till mötessekreterare

3. Ekonomisk läge och medlemsantal

Det exakta medlemsantalet är oklart. Ekonomin är god (minst två år kvar vid nuvarande utgiftstakt). Det råder fortfarande oklarheter kring fakturering för externa uppdrag. Mattias kontaktar Skatteverket för att få klarhet.

4. Rapport från sysadmingruppen

Ingenting att rapportera

5. Rapport från internetdagarna

Elenor, Mattias, Peter och Sus bemannade DFRI:s monter och möttes av starkt intresse från deltagarna. Utdelningen av kontaktförmulär gav gott utfall. Internetstiftelsen, som stod som arrangör, är öppen för ett större engagemang från DFRI för nästa år.

6. Externa uppdrag
a. Fördelning av intäkter
b. Fördelning av uppdrag
c. Arvoden

Mötet diskuterade hur DFRI ska uppnå en rättvis uppdelning, samt balanserar mellan intäktsfördelning och ideellt arbete- Mattias kallar till extramöte med fokus på dessa frågor.

7. Rapport från utbildning i ”Fundraising”

Elenor gav ett föredrag från en utbildning arrangerad av EDRi som hon deltog i.

8. Planering inför årsmötet (16 feb 2020)

Vi har tillgång till en lokal, dock krävs insatser innan nästa styrelsemöte, Linus samordnar med ansvariga personer.

9. Övriga frågor

EU:s upphovsrättsdirektiv – arbetet fortsätter utifrån feedback.

ULUG-presentation – på Stadsbibliotek i Uppsala, materialet kommer att kunna användas i flera andra sammanhang.

10. Nästa styrelsemöte

Sus är sammankallande för nästa styrelsemöte (28 jan 2020).

11. Mötet avslutas

Mötet avslutas 19:30.