Styrelsemöte #3 2019-02-25

Datum och tid: 2019-02-25 18:30
Plats: SUNET, Tulegatan 11, Stockholm
Närvarande: Julien, Linus, Peter, Johan, Sus, Patrik, Gitta, Mattias, Olof

Mötets öppnande

Julien förklarade mötet öppnat klockan 18.40.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

Julien valdes till mötesordförande.

Mattias Axell valdes till mötessekreterare.

Ekonomiskt läge och medlemsantal

Ingen uppdatering p.g.a. strömavbrott hos föreningens kassör.

Rapport från sysadmingruppen

– Inte mycket att rapportera. Det har varit låg aktivitet.
– Sysadmingruppen har haft koll på att Tor exit-noder har varit uppe och rullat.
– Det rapporterades kort om hur det fungerar med kontakt från olika polismyndigheter.

Övriga frågor

– Öppen diskussion kring olika frågor för att förverkliga verksamhetsplan 2019.

– Gitta har fortsatt utforskat bildningsspåret för att finna sätt att damtidningar och magasin skriver om krypteringsfrågor.

– Styrelsen kartlade upp ett antal projekt, däribland:

1. Kommunikationsstrategi – Öka medvetenhet hos olika målgrupper kring privacy

– Studenter – t.ex. Hyper Island
– Kvinnor – kvinnotidningar
– Bilägare (Transportstyrelsen – spårning av elbilar)
– Politiker

2. Hårddiskförstörarparty

3. Boken Lillebror (Little Brother)

– Styrelsen ska leta förlag att samarbeta med, anordna korrekturläsning, se till att första digitala utgåvan är ute innan påskafton 20/4.

Mötets avslutande

Julien Pinget förklarade mötet avslutat klockan 19.30