Styrelsemöte #5 2019-05-28

Datum och tid: 2019-05-28 18:00
Plats: Stockholm
Närvarande: Mattias Axell, Peter Michanek, Johan Nilsson, Linus Nordberg, Julien Pinget (per telefon) plus en gäst.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 18:04.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias väljs till mötesordförande och Linus till sekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

Punkten utgår eftersom kassören inte kunde deltaga på mötet.

4. Rapport från sysadmingruppen

Rapport: Läget är oförändrat.

5. Vår kontakt med EDRi

Vem/vilka ska vara våra kontaktpersoner med EDRi?

För närvarande är Peter, Linus och Andreas J. DFRI:s representanter på EDRi-members. Detta kan omprövas när som helst.

Julien ansluter sig till listan EDRi-collab.

6. Frihet under ansvar

Vilka befogenheter har olika styrelseledamöter mellan mötena?

Diskussion om vad medlemmar får göra i föreningens namn. Vi hittills har förlitat oss på sunt förnuft och att hålla formalian till ett minimum är värdefullt för att öka chanserna att få saker gjorda. Ett försök att lista saker som en medlem inte kan göra utmynnade i en punkt: Att uttala sig i föreningens namn.

Mattias tar på sig att se över formuleringarna på hemsidan under rubriken ”Engagera dig”.

Mattias undersöker möjligheterna att bli medlem i ett studieförbund.

7. Uppdatering Lillebror

Hur går Lillebror projektet? Vad behövs för att få klart korrekturläsning och utgivning av första versionen?

Korrläsning fortfarande inte klar men delar av översättningen måste även omarbetas innan det är dags för traditionell korr. Arbete pågår.

Mattias och Julien samlar ihop till någon form av omtag.

8. Prioritering av projekt

Vilka projekt i idéstadiet eller utförandestadiet bör prioriteras och göras färdigt?

  • Lillebror, översättningsprojekt
  • Mejltjänst, utvecklings- och driftsprojekt
  • Tor-relän på Raspberry PI, utvecklings- och driftsprojekt

Mattias ser över att uppdatera hemsidan med lista på projekt.

9. Nästa styrelsemöte

Sommarmiddag den 11:e juni kl 18.00

Linus ansvarar för mötet

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutas 19:03.