Styrelsemöte #8 2019-11-05

Datum: 2019-11-05 18:00
Plats: Goto10, Hammarby Kaj

Närvarande: Gitta, Johan, Linus, Peter och Sus. På distans: Mattias. Julien anslöt under punkt 7.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 18.11.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till ordförande väljs Peter. Till sekreterare väljs Sus.

3. Ekonomisk läge och medlemsantal

Punkten bordläggs eftersom kassören inte är närvarande.

4. Rapport från sysadmingruppen

Johan rapporterar att vi eventuellt har en sponsor på gång. Det skulle i så fall innebära sponsring av bandbredd.

5. Infrastrukturprojektet

Punkten senareläggs i väntan på Julien.

6. EU:s upphovsrättsförordning

Punkten senareläggs i väntan på Julien.

7. Mattias aktiviteter

Mattias rapporterar från lyckade evenemang- Panelsamtal på Goto10. Halv- till trekvartsfullt, 15 – 20 personer närvarade.- Presentation biblioteket i Vingåker. Fullsatt och extra stolar fick tas in, cirka 25 personer.

Mattias kommer att lägga in blogginlägg från mötena på DFRI-webben.Diskuteras att även lägga in på DFRI:s pressida, som skulle kunna döpas om till DFRI i medierna eller liknande.

5. Infrastrukturprojektet

Diskuterades frågan om vårt medlemskap i ett nätverk. Bland fördelarna är bland annat möjligheten till vissa teknikdiskussioner. En tanke från början var bland annat att kunna dela arbetstimmar. Detta har inte skett.Beslutas att vi lämnar nätverket. Linus med hjälp av Johan meddelar nätverket detta.

6. EU:s upphovsrättsförordning

Julien rapporterar från arbetet med den svenska implementeringen av direktivet. Deadline för inskick av synpunkter har förlängts något. Julien har träffat representanter från Svensk biblioteksförening.

Julien skriver ett inlägg på DFRI:s blogg om att vi är med, och länkar till underlaget från regeringskansliet.

8. Övriga frågor

Linus tipsar om boken The age of suveillance capitalism samt ett samtal om boken i början av december.

Internetdagarna 

Mattias rapporterar om planeringen inför vår monter där.Peter, Elenor, Mattias och Sus deltar. Sus har beställt t-tröjor, Elenor klistermärken. Gruppen ska ha ett planeringsmöte inför dagarna.


Kontakt med biblioteket

Linus rapporterar om att det finns lös plan på motsvarande Data Detox i stadsbibliotekets regi, och att han meddelat att DFRI kan vara intresserade av att vara med.


Årsmöte

Behöver hållas före slutet av mars.

Lokal – Linus erbjuder sig att kolla om Sunet är ledigt. Linus mejlar ut att-göra-lista inför årsmötet.


ULUG

Linus kommer att prata på Uppsala Linux User Group 23 november. Linus tänker sig i princip samma presentation som hölls på Hyper Island. Han vill gärna ha återkoppling och tips.

Stockholm Human Rights award 2019

Gitta och Patrik representerade DFRI.


Remissvar

Sus ska lägga ut remissvaret på Reseavdragsutredningen på webben.
DFRI nämns i lagrådsremissen kring hemlig dataavläsning. Lagen planeras träda i kraft 1 mars 2020. Sus med hjälp av Linus skriver något kort.

Diskussion kring om vi ska agera på något vis med anledning av lagen. Hitta organisationer som arbetar med flyktingar?Driva kampanjer med tips om hur en skyddar sig? Finns intresse från exvis Journalistförbundet?

9. Nästa styrelsemöte

Dag för nästa möte är sedan tidigare bokat den 11 december. Julien utses till ansvarig. Peter kollar lokal.
Januari: förberedelser inför årsmöte. Bland annat antagande av budget. Preliminärt bokas tisdag 28 januari. Det kan ändras beroende på vilken årsmötestid vi hittar.

10. Mötet avslutas 19.28