[:sv]Motioner till Årsmöte 2015[:]

[:sv]Motion för stadgeförändring #1:
Från: Alexander Rydekull
Varför?
Jag tycker vi bör förtydliga vilken period verksamhetsåret gäller att det är samma period styrelsen har mandat samt att det sammastämmer med våra årsmöten och inte kalenderåret.

Annars fallar vi in i en period där vi i början på året har ett verksamhetsår som det kanske finns en styrelse för. Lite förtydligande, men även en justering av verksamhetsårets period.

Jag föreslår en ändring från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§6 – Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§6 – Verksamhetsår

Verksamhetsåret är perioden mellan två efterföljande ordinarie årsmöten som utlyses enligt $10. Verksamhetsåret motsvarar styrelsens mandatperiod.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/b1zkz3sz

 – – –

Motion för stadgeförändring #2:
Från: Alexander Rydekull
Varför?
Det är en hel del jag vill uppnå här:
– Förändra året för en medlem från ett kalenderår till ett år från senast betald avgift
– Förtydliga vad vi registrerar om varje medlem
– Förtydliga vad som krävs för en förändring av vad vi registrar om medlemmar
– Förtydliga vad som gäller vid eventuella extra tjänster vi erbjuder medlemmarna
– Förtydliga hur länge vi behåller informationen om våra medlemmar

Jag föreslår en ändring från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§7 – Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§7 – Medlemmar

En medlem antas genom att godkänna dessa stadgar samt betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Medlemskapet gäller ett (1) år från senast betalda medlemsavgift.

Föreningen registrerar följande information om varje medlem i ett medlemsregister:
– E-mailadress
– Datum för senast inbetalda medlemsavgift
– Antal år medlemmen betalade för vid senaste inbetalningen (1, 2, 3 o.s.v)
– Valfritt smeknamn för Föreningens tjänster(ej obligatoriskt)

Föreningen kommer att tilldela medlemmen unika medlemsnummer samt värna aktivt för att medlemsregistret inte publiceras för allmän beskådning.

Förändringar av vad medlemsregistret innehåller kan ske genom två (2) efterföljande styrelsebeslut med minst 30 dagar emellan. Om en förändring sker skall förändringen kommuniceras ut till alla medlemmar senast två (2) dagar efter att det första beslutet tagits. Om en förändring antas skall styrelsen lägga en motion på detta till nästa årsmöte för att justera informationen i stadgarna.

Föreningen kan komma att erbjuda medlemmarna ytterligare tjänster där varje medlem själv kan besluta om de vill använda denna tjänst. Föreningens skyldighet är att kommunicera och publicera vad varje tjänst lagrar för information.

Styrelsen kan stänga av en medlem som allvarligt skadar föreningen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

Avslutat medlemskap räknas vid uteslutning av medlem eller då ingen ny medlemsavgift tillkommit senast 1 år från föregående erlagd medlemsavgift. När detta sker skall styrelsen säkra att medlemmen är borttagen ur medlemsregistret senast 32 dagar efter avslut samt meddela när detta sker till den registrerade E-mailadressen.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/vbayuxcz

– – –

Motion för stadgeförändring #3:
Från: Alexander Rydekull
Varför?
Några saker jag vill uppnå med denna förändring:
– Förtydliga att det är minst 5 personer i styrelsen
– Förtydliga att fördelning av poster sker vid ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet
– Förtydliga att konstituerande styrelsemöte skall säkra att vi har rätt firmatecknare.
– Förändra från att en Enkel Majoritet av närvarande styrelse behövs till att en absolut majoritet av utpekad styrelse behövs. Detta så att varje beslut som tas av styrelsen måste ha minst halva styrelsen bakom sig.

Jag föreslår en ändring från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsbar vid minst hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av minst fem (5) personer. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

Fördelningen av poster sköter den valda styrelsen i ett direkt efterföljande konstituerande styrelsemöte efter årsmötet avslut. Det konstituerande styrelsemötet har i uppgift att namnge positionerna för ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen skall namnge vilka personer som är firmatecknare för nästkommande år.

Styrelsen kan ta beslut om det finns en absolut majoritet bland ledamöterna och beslutet bokförs senast vid nästa styrelsemöte.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/mexw3xin

 – – –

Motion för stadgeförändring #4:
Från: Alexander Rydekull
Varför?
– Om styrelsen skulle missa att utlysa mötet så kan vi räkna med att det sker den 31:a mars
– Ändra lite tågordning på årsmötet bara för att få det att ”flyta” enklare. Sekreterare så snart som möjligt, justerare likaså. Sedan en ny ordförande så att det kan flyta på.

Jag föreslår en ändring från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§10 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

mötets öppnande
mötets behörighet
fastställande av röstlängd
val av mötets ordförande
val av mötets sekreterare
val av två personer att justera protokollet
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
ekonomisk berättelse för förra året
revisorernas berättelse för förra året
ansvarsfrihet för förra årets styrelse
årets verksamhetsplan
årets budget och fastställande av medlemsavgift
val av årets styrelse
val av årets revisor
val av årets valberedning
motioner
övriga frågor
mötets avslutande

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§10 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Om styrelsen inte utlyser årsmötet i tid kommer det ske den 31 mars.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

mötets öppnande
mötets behörighet
fastställande av röstlängd
val av mötets sekreterare
val av två personer att justera protokollet
val av mötets ordförande
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
ekonomisk berättelse för förra året
revisorernas berättelse för förra året
ansvarsfrihet för förra årets styrelse
årets verksamhetsplan
årets budget och fastställande av medlemsavgift
val av årets styrelse
val av årets revisor
val av årets valberedning
motioner
övriga frågor
mötets avslutande

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/zsamrc7w

 – – –

Motion för stadgeförändring #5:
Från: Alexander Rydekull
Varför?
– Rösträtt på årsmötet ges baserat på om man är medlem dagen innan detta sker. För att bara göra det lite svårare att arrangera en ”kupp”.
– Ta bort ”närvarande” ur styrelsemötens beslut då det är lite tvetydigt. Vi kanske ringer in, är man närvarande då? Hårklyveri.

Jag föreslår en ändring från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande medlem som registrerats senast dagen innan årsmötet och är närvarande har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten räknas styrelsens ledamöters röster.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/rhd8uc2n

– – –

Motion till årsmötet om mer Tortrafik
Från: Johan Nilsson

Behovet av säkrare kommunikationer har de senaste åren blivit
tydligare. Tor möjliggör detta och frivilliga så som DFRI bidrar med
resurser som kan nyttjas gratis av alla runt om i världen.

Idag 2015-03-08 skickar DFRI cirka 64 MB/s för Tornätverket enligt
https://atlas.torproject.org/#search/dfri

Mitt förslag till stämman att besluta om är:
Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret minst ska fördubbla den
mängd trafik som DFRI bidrar med till Tornätverket. Uppföljning av målet
ska ske kontinuerligt och resultatet redovisas av styrelsen på nästa
årsmöte.[:]

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.