Årsmöte DFRI 2015

[:sv]Det här är ett ojusterat protokoll och kan komma att förändras.

Mötet hålls 2015-03-29 klockan 13:00 hos Ipnett på Dalvägen 8 i Solna.

1. Mötets öppnande
Ordförande Hanna Larsson förklarar mötet öppnat.

2. Mötets behörighet
Mötet konstateras vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställds till 17 röster.

4. Val av mötets ordförande
Hanna valdes till mötets ordförande.

5. Val av mötets sekreterare
Alexander Rydekull valdes till mötets sekreterare.

6. Val av två personer att justera protokollet
Patrik Wallström och Linda Sandberg valdes till justerare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Hanna Larsson presenterar förra årets verksamhetsberättelse tillsammans med styrelsen.
Verksamhetsberättelsen återfinns här:
https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2015-2/verksamhetsberattelse-2014/

8. Ekonomisk berättelse för förra året
Andreas Jonsson presenterar förra årets ekonomiska berättelse. Ekonomiska berättelsen återfinns i slutet på verksamhetsberättelsen, här:
https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2015-2/verksamhetsberattelse-2014/

9. Revisorernas berättelse för förra året
Andreas Jonsson tar fram, visar upp, öppnar och läser upp ett brev från revisor Jenny Olsson. Brevet lyder:

Revisorsberättelse DFRI Verksamhetsåret 2014

Jag har granskat DFRI:s ekonomi för räkenskapsåret 2014.

DFRI har under detta år haft en mycket välskött ekonomi som har bekostat verksamhet inom ramarna för vad som beslutades på förra årsmötet.

Jag föreslår årsmötet att bevilja styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stockholm 2014-03-16
Jenny Olsson

Fotnot från när prokollet renskrevs:
Vi noterade att Jenny har skrivit fel datum i sitt brev. Vi har därför valt att kontakta Jenny där hon skickar över ett nytt brev. Detta med rätt datum som bekräftar att hennes förra brev, trots fel datum, stämmer. Vi kommer att publicera och arkivera detta.

10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet.

11. Årets verksamhetsplan
Under 2015 ska DFRI

 • Fortsätta driva Tor-exits och relän och bidra till utvecklingen av Tor och oniontekniken
 • Anordna CryptoPartyn, konferenser och seminarium
 • Söka pengar till projekt som föreningen vill genomföra, bland annat AT4AM
 • Genomföra DFRI:s åtagande inom ramarna för TU-projektet. TU står för Stiftelsen för telematikens Utveckling, från vilka DFRI fått ett bidrag om 100 000 kronor för att vidareutveckla Tor- och oniontekniken.
 • Fungera som en plattform för idéer som medlemmarna vill genomföra
 • Aktivera medlemmar genom arbetsmöten och andra träffar IRL (in real life)
 • Ta fram en ny hemsida
 • Förbättra medlemshanteringen. Det ska bli enklare att bli medlem, och att hantera medlemsregistret.
 • En arbetsgrupp ska tillsättas som ska ta fram en vision och långsiktiga mål för föreningen. Vad vill föreningen uppnå på längre sikt? Lagförändringar? Ändrade attityder i samhället?
 • Försöka samarbeta med andra organisationer inom vår intressesfär
 • Aktivt arbeta för att rekrytera fler medlemmar och för att behålla de som finns.

Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamhetsplanen uppfylls.

12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften beslutas att ligga kvar på samma nivå.

En ny budget föreslogs och reviderades under mötet, resultat blev detta:

Budget för år: 2015
Inkomster  
Medlemsavgifter 25000
Donationer 12000
Projektpengar 70000
Ränta 0
   
Utgifter  
Transit 55000
Hårdvara 25000
Marknadsföring 10000
Post och bank 2600
Medlemsavgifter
2000
Rese- och logiersättning 5000
Övrigt 5000
   
Resultat  
Inkomster 107000
Utgifter 104600
Resultat 2400
Tillgångar 2400

Mötet valde att anta ovan beskrivna budget.

13. Val av årets styrelse
Robert Malmgren presenterar valberedningens förslag till nästkommande års styrelse:

 • Patrik Wallström
 • Linda Sandberg
 • Linus Nordberg
 • Johan Nilsson
 • Alexander Rydekull
 • Erika Lygdman
 • Emil Tullstedt

Robert Malmgren understryker att Erika trots att hon var en del av valberedningen inte har nominerat sig själv utan nominerades av andra.

Inga andra förslag på styrelsemedlemmar inkom under mötet.

Mötet antog valberedningens förslag till styrelse.

14. Val av årets revisor
Valberedningen nominerade Jenny till årets revisor. Mötet valde Jenny till årets revisor.

15. Val av årets valberedning
Robert, Andreas Olsson och Gitta Wilén nominerades till årets valberedning. Mötet beslutade att välja Robert, Andreas och Gitta till årets valberedning.

16. Byte av Mötets sekreterare
Alexander blev tvungen att avvika och mötet valde att Linus Nordberg skulle fortsätta som sekreterare för resten av mötet.

17. Motioner
Alla motioner som inkom till detta årsmöte återfinns här:
https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2015-2/motioner-till-arsmote-2015/

Motion för stadgeförändring #1
Från:
Alexander Rydekull
Beslut:
Alexander Rydekulls förslag #1 avslås.
Tillträdande styrelsen uppmanas hålla nästa årsmöte tidigare på året.

 – – –

Motion för stadgeförändring #2
Från: Alexander Rydekull
Beslut: Alexander Rydekulls förslag #2 avslås.

– – –

Motion för stadgeförändring #3
Från: Alexander Rydekull
Beslut: Alexander Rydekulls förslag #3 avslås.

 – – –

Motion för stadgeförändring #4
Från:
Alexander Rydekull
Beslut: Alexander Rydekulls förslag #4 avslås.

 – – –

Motion för stadgeförändring #5
Från:
Alexander Rydekull
Beslut: Alexander Rydekulls förslag #5 avslås.
Mötet uppskattar intentionen med flera av de lagda förslagen och uppdrar åt styrelsen att utreda vilka av dessa som bör implementeras genom ändrade rutiner.

– – –

Motion till årsmötet om mer Tortrafik
Från:
Johan Nilsson
Beslut: Johan Nilssons förslag bifalles.

17. Övriga frågor
Andreas Olsson frågar om styrelsen gått igenom styrelseändringsförslagen innan mötet och föreslår att styrelsen till nästa år går igenom inkomna motioner.

Johan Nilsson önskar mer förarbete av styrelsen inför nästa årsmöte så att mötet kan hållas mer effektivt.

18. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl 16:24.

Sekreterare, Alexander Rydekull Sekreterare, Linus Nordberg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Justerare, Patrik Wallström Justerare, Linda Sandberg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[:]

En kommentar till “Årsmöte DFRI 2015”

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.