Årsmöte DFRI 2024-03-21

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 21 mars 2024 17.00 – 19.00

Plats: Sunet, pl 3, Tulegatan 11, 113 53, Stockholm (möjlighet för deltagande online finns)

Närvarande: 17 stycken medlemmar och följande personer ur styrelsen: Andreas Bäckström, Päivi Morell Heinänen, Elias Rudberg, Mattias Axell, Alessandro Distaso, Lee Wilkinson, Börje Ohlman.

Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:08.

2. Val av mötets ordförande

Peter Michanek valdes till mötets ordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Andreas Bäckström valdes till sekreterare.

4. Mötets behörighet

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse ska ske minst fyra veckor i förväg. En kallelse har publicerats på föreningens hemsida 20 februari 2024 och skickats samma dag till alla medlemmar som har anmält en e-postadress. Mötet var behörigt.

5. Fastställande av röstlängd

Alla närvarande som har betalt medlemsavgift.

6. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Päivi Morell Heinänen och Mattias Axell valdes. Päivi Morell Heinänen och Mattias Axell återkommer kring justering av protokoll.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Mattias presenterade. Utöver det dialog kring Chat Control. Cynthia påminner även om att projektet för Fri och öppen lösning för e-legitimation har sin egen epost-lista. Hänvisade till bilagan.

9. Ekonomisk berättelse för förra året

Se bilaga till kallelsen. Andreas presenterade.

Utöver det så inkom frågor om postbox. Det förklarades att postboxarna är nödvändiga för att säkra vissa av föreningens tillgångar så som IPv4 adresser.

10. Revisorernas berättelse för förra året

Se bilaga till kallelsen.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Bifallit ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

12. Årets verksamhetsplan

Se bilaga till kallelsen. Mattias presenterade.
Kärnverksamhet för DFRI är att sköta tor-noderna och att främja digitala fri- och rättigheter.

Medlemsantalet har ökat.

Mattias trycker på att DFRI är en plattform, och att man vill driva projekt. Mattias påminner om att det finns sådana möjligheter.

Saker man även får engagera sig i:
– Förenkla för styrelsen
– Digitalt årsmöte nästa år.
– Bra utväxling på sociala medier. Flera människor får gärna hjälpa till att kommunicera.
– Svår bokföring. Byte av system för bokföringen är nödvändigt.
– För mycket styrelsefokus. Tanken är inte att styrelsen ska fungera som den gör nu, utan den är tänkt att fungera som en ventil.
– Vi har skalat ner på antalet styrelsemöten.
– Vi är remissinstans, och man får gärna delta i det.
– Söka projektmedel.

Vi behöver växa mer. Det ska inte vara formellt.

Övriga frågor: Börje betonar även vikten av fysiska möten och önskar minst 2 sammankomster per år.
Diskussion om att det ena inte utesluter det andra. Föreningsmedlemmarna kan t.ex. själva engagera sig.
Cynthia efterfrågar mer information på engelska.

Årsmötet antog verksamhetsplanen.

Bifallande av verksamhetsplan.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Diskussion om posten för marknadsföring och kommunikation.
Kom upp en fråga om varför budgeten för marknadsföring är 0 kronor?
För att tidigare år har det funnits, men det har inte använts.

BItcoinen, svårt att deklarera. Skall det deklareras vid varje köptillfälle?

Fråga om alkohol. Det finns ingen sådan policy. Det är ingen stor utgift, men man är välkommen att ge förslag på policy till styrelsen.

Börje: Poängen är inte att ansamla kapital.

Beslut om budgeten: Ja.

Fastställa:

Se bilaga till kallelsen. Andreas presenterade. Fråga om hårdvaruposten: är planerad för att täcka behov i fem år framöver. Förtydligande om kostnad för postbox. Medlemsavgiften är för EDRi.

Medlemsförslag inför nästa år: kanske ha en liten ”aktivistfond” eller liknande som medlemmar kan begära pengar från med kort varsel. Peter poängterar att styrelsen har fritt att ta beslut om mindre summor utan att vara i budget. Om medlemmar behöver ekonomiskt stöd för att bedriva föreningens verksamhet vänligen kontakta styrelsen: vi är till för att stödja er och ger gärna ut pengar för det inom ramarna för verksamheten.

I år har vi i bilagan en tydlig post i budget kring evenemang istället för marknadsföring.

14. Val av årets styrelse

Valberedningens förslag presenterades av Robert, nämligen att nuvarande styrelse ställs till omval:

Mattias Axell
Andreas Bäckström
Päivi Morell Heinänen
Börje Ohlman
Cory Robinson
Elias Rudberg
Tobias Pulls

Suppleanter:
1. Fredrik Söderblom
2. Alessandro Distaso
3. Lee Wilkinson

Elias är ny i styrelsen och presenterade sig själv.
Allessandro är ny som suppleant och presenterade sig själv.
Lee är ny som suppleant och presenterade sig själv.

Årsmötet valde förslagna personer till styrelsen för 2024.

15. Val av årets revisor

Valberedningen föreslår Cynthia Revström som revisor.

Årsmötet valde Cynthia Revström till revisorer.

16. Val av årets valberedning

Valberedningen ställer inte upp för omval.
Pontus Falk, Jeremiah Lee, och Andrei Zidaric presenterade sig själva som ersättare föreslagna av styrelsen.

Årsmötet väljer personerna till suppleanter.

17. Styrelsens förslag

Det finns ett förslag om en stadgeändring rörande att organisationer ska kunna ha ett medlemskap (utan rösträtt). Föreningen ska alltså kunna tillåta juridiska personer. Medlemskapsavgiften ska kunna ändras.
Styrelsen ska hantera de praktiska frågorna.

Fråga om organisationer som skadar organisationen (även förtroendeskada) kan avstängas av styrelsen. Det bekräftas att organisationsmedlemmar kan avstängas.

En mindre ändring är också ett tillägg till § 13, vilket är en säkerhetsventil.

En mindre ändring är även ett tillägg i § 15, vilket är ett förtydligande då den förra lydelsen förvirrade.

En mindre ändring är även ett förtydligande i 17 § rörande var föreningens pengar ska gå vid upplösning.

Årsmötet beslutar om alla ändringar.
Det krävs ett ytterligare årsmöte för att ändra §17.
100 % av de röstberättigade är för.

Förslag att organisationsmedlemmarnas avgifts storlek. Det föreslås att styrelsen tar beslut om storleken, efter remiss hos medlemmarna.

Årsmötet bifaller förslaget.

18. Motioner

Inga motioner har kommit till årsmötet.

19. Övriga frågor

Fråga om organisationsmedlemmarnas avgifts storlek. Det föreslås att styrelsen tar beslut om storleken, efter remiss hos medlemmarna.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutas 18.24