Styrelsemöte #1 2024-01-08

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 8 januari 2024 18.30 – 19.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar:

Andreas, Börje, Mattias, Päivi, Tobias

Övriga närvarande:

Alex, Elias, Ingor, Peter

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.31.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterade. Finns fortfarande planer på att införskaffa ytterligare servrar men inte kommit till skott ännu.

En tanke är att söka medel från Open Technology Fund.

Kort diskussion kring medlemmar i systemadmingruppen: kärnan är stabil.

4. Ekonomi

Andreas rapporterade. Det ekonomiska läget är oförändrat. Medlemsantal ser överlag stabilt ut också.

Andreas has förberett kring årsberättelse och slipar på budget inför årsmötet.

En tanke finns att titta på ett annat bokföringprogram som är lättare att hantera. Andreas får som uppgift att titta på det.

5. Inför årsmötet, spika datum och förbereda

Vi har årsmöte torsdag 21/3 2024 hos SUNET på Tulegatan kl 17:00.

Uppdrag för alla att komma med förslag kring intressant talare kopplat till årsmötet.

Förslag för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns från Mattias.

Peter är mötesordförande och Andreas sekreterare för årsmötet.

Mattias ska titta på att skicka ut kallelse med påminnelse om att medlemsavgifter är nu baserad på kalenderår så medlemmar behöver betala för 2024 inför. Vi kommer även att i samband med årsmötet rensa ut från de som inte längre vill vara medlemmar.

Börje tar fram formulering med förslag om att medlemskap i oktober eller senare även ger medlemskap för efterföljande år.

6. Utreda förslag till stadgeändring: Klargöra åsiktsförklaring i stadgar

Behöver vi koppla in https://www.dfri.se/dfri/dfris-asikt-om/ som del av stadgarna?

Diskussion om hurpass uppdaterade dessa är och samtliga våra åsikter är listade på hemsidan. Frågor kommer och går. Stadgar är trångrörliga.

Det här är nog en del vår hemsida som borde arkiveras och inte vara del av stadgarna.

7. Utreda förslag till stadgeändring: Skyddsfunktioner för att förhindra påverkan utanför åsiktsförklaring och t.ex. uteslutning och avsättning

Diskussion om det här är något vi borde kolla på nu eller inte.

Börje utreder förslag.

8. Utreda förslag till stadgeändring: Tillåta Organisationsmedlemmar

Ger organisationer ett format för att stöjda DFRI. Börje utreder förslag. Styrelsen lyfter vikten av att tänka strategiskt.

9. Debattreplik i Aftonbladet

Skickas imorgon om Mattias inte hör något annat.

10. E-postlistorna – syften och användning

Behöver vara tydliga med syften och användning på hemsidan.

11. Samarbete och Affiliateship med Foundation for Public Code i Nederländerna

En ideell förening i Nederländerna som verkar för att offentlig verksamheter ska använda öppen och fri mjukvara. Mer info: https://publiccode.net Styrelsen är positiv till detta. Mattias ger positivt besked.

12. Upphovsrättsnätverk – om betänkandet om upphovsrättens inskränkningar

En förfrågan om DFRI vill delta på ett uppstartsmöte arrangerat av Wikimedia Sverige. Inte klart om någon har tid, synkar över mail.

13. OpenTech.fund

Större diskussion om hur man kan söka finansiering, kopplat till möte med OTF imorgon.

14. Övriga frågor

Diskussion kring använda Stripe eller inte. Återupptar vid annat tillfälle.

15. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 5 februari kl 18:30-19:30.

Nästa styrelsemöte efter det är 6 mars (OBS en onsdag) kl 18:30-19:30.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:53.