Styrelsemöte #2 2024-02-05

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 5 februari 2024 18.30 – 19.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar:

Andreas, Börje, Mattias, Päivi, Tobias

Övriga närvarande:

Alessandro, Elias, Peter, Pontus

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:32.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterade. Allt går bra som vanligt kring Tor-driften. Har framför sig inköp av hårdvara, men inte riktigt i mål ännu. Önskar samma post i budget 2024 som 2023. Nextcloud börjar även ta sig med säkrare hantering av användare med Keycloak. Mattias har kontakt kring en ny volontär för webben.

Börje lyfte problem kring DKIM/SPF/DMARC och medlemslistan. Elias och sysadmingruppen är på bollen. När det är åtgärdat så skickar Mattias ett nytt utskick kring medlemsuppgifter.

4. Ekonomi

Andreas rapporterade. Det har inte hänt så mycket sedan tidigare, framförallt nya medlemmar. Allt ser bra ut med bokföringen inför dialog med revisorn. Föreningens kapital är nu på sparkonto för lite ränta.

5. Inför årsmötet

Mattias kommer göra ett utskick med kallelse. Andreas, Börje och Päivi återkopplar på utkast.

Alessandro från SUNET meddelar att tillgång till lokal är säkrat för årsmötet torsdag 21/3 2024 på Tulegatan kl 17:00. (Tack!)

Börje hjälper till med dryck inför mötet. Om någon vill hjälpa till att vara matansvarig (förslagsvis pizza eller liknande inom rimlig budget) vänligen kontakta Börje eller Mattias. Alessandro kan nog hjälpa till.

6. Förslag till stadgeändring

Det var dialog via epost kring tidigare förslag från Börje. Peter presenterade ett nytt förslag utifrån Börjes förslag. Peter och Börje kommer sammanställa det nya förslaget inom närtid så att vi får med förslaget i kallelsen till årsmötet.

7. Övriga frågor

Diskussion kring att använda Stripe eller inte för Open Collective. Förslag från Mattias att Andreas och Päivi gör en konsekvensbedömning utifrån GDPR kring att föreningen vill använda Stripe. Så gör vi vid tillfälle.

Peter rapporterade från valberedningen. Förslag tas tacksamt emot om ni har tips på lämpliga personer: valberedning@lists.dfri.se .

Dialog kring hur vi ska hantera kryptovaluta framöver med beslut om nya personer.

8. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 6 mars (OBS en onsdag) kl 18:30-19:30.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:14.