Styrelsemöte #3 2024-03-06

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 6 mars 2024 18.30 – 19.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar:

Andreas, Börje, Mattias, Tobias

Övriga närvarande:

Agnes, Alessandro, J, jn, Peter

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:35.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Rapport från Johan. Vi har varit utsatta för lite DDoS på exit-reläerna men inte ensamma bland operatörer i Tor-nätverket. Under kontroll. Inget annat att tillägga.

4. Ekonomi

Andreas rapporterar att det ramlar in en del nya medlemmar nu i februari inför årsmötet. Lite kommentarer kring att det är krångligt att betala. Förslag från Johan om att ta inspiration från SNUS och ISOC-SE.

5. Inför årsmötet: Något kvar att fixa?

En runda kring lokal, kallelse, dryck och pizza. Läget verkar under kontroll.

Inga motioner har kommit in utöver förslaget från styrelsen som kom med i kallelsen till årsmötet.

Valberedningens förslag kommer senare.

Styrelsen behöver titta närmare på att ha ett förslag till valberedning redo inför 2024. Peter lyfter att 2 eller 3 personer vore rimligt. Vi tog beslut om att skicka ut en förfrågan kring intresse för valberedningen.

6. Övriga frågor

En kort introduktion av medlem Agnes som även sitter med hatten forskarstuderande om jobbar på en studie om engagemang kring digitala fri- och rättigheter. Agnes har frågat om att få sitta med på årsmötet och lyssna. Forskningen har gått genom etikprövning på Umeå universitet. Börje kommer skicka ut och informera om detta inför årsmötet.

Diskussion kring webbsidan, nya och gamla.

Mattias informerade kort om Webbinarium: Betänkandet om upphovsrättens inskränkningar imorgon.

Peter poängterar att BTC står sig bra nu om man vill sälja.

Mattias lyfte en förfrågan kring en film om att lyfta problematik kring Chat Control där DFRI är med.

7. Nästa möte

Nästa möte är årsmötet 21 mars kl 17:00-18:00, se kallelsen.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:17.