Årsmöte DFRI 2023-03-20

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 20 mars 2023 16.00 – 18.00

Plats: Sunet, pl 3, Tulegatan 11, 113 53, Stockholm (möjlighet för deltagande online finns)

Närvarande: Mattias Axell, Mikael Borell, Andreas Bäckström, Magnus Ericmats, Jon Arvid Johnson, Ingor Lind, Robert Malmgren, Peter Michanek, Päivi Morell Heinänen, Johan Nilsson, Börje Ohlman, Tobias Pulls, Cynthia Revström, Elias Rudberg, Samuel Skånberg, Fredrik Söderblom, Patrik Wallström

Anmälan och frågor: skicka ett mail till dfri@dfri.se

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 16.02.

2. Val av mötets ordförande

Peter Michanek valdes till mötets ordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Tobias Pulls valdes till sekreterare.

4. Mötets behörighet

Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse ska ske minst fyra veckor i förväg. En kallelse har publicerats på föreningens hemsida 20 februari 2023 och skickats samma dag till alla medlemmar som har anmält en e-postadress. Mötet var behörigt.

5. Fastställande av röstlängd

Alla närvarande som har betalt medlemsavgift.

6. Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Mikael Borell och Magnus Ericmats valdes. Tobias och Mattias återkommer kring justering av protokoll.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Se bilaga till kallelsen. Mattias presenterade. Utöver det dialog kring Chat Control. Cynthia påminner även om att projektet för Fri och öppen lösning för e-legitimation har sin egen epost-lista.

9. Ekonomisk berättelse för förra året

Se bilaga till kallelsen. Andreas presenterade. Utöver det så lyfte Elias och Jon Arvid om att för 2022 så hade vi större budget för marknadsföring i analog form. Mattias svarade att det har inte varit någon inom styrelsen eller bland medlemmarna som velat dra i att använda budget under förra året. Börje med övriga instämmer att det var bra att budgetposten var på plats hur som.

10. Revisorernas berättelse för förra året

Se bilaga till kallelsen.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Bifallit ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

12. Årets verksamhetsplan

Se bilaga till kallelsen. Mattias berättade. Utöver det så kompletterade Börje att han kommer att åka till årsmötet för EDRi. Johan och Mattias poängterade att det krävs frivilliga för verksamhet (det är inte styrelsen som ska göra allt, vi ska möjliggöra för medlemmar att genomföra föreningens verksamhetsplan).

Börje lyfter att vi borde planera en till SamNet konferens till hösten.

Årsmötet antog verksamhetsplanen. Då vet vi vad vi ska göra!

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Se bilaga till kallelsen. Andreas presenterade. Fråga om hårdvaruposten: är planerad för att täcka behov i fem år framöver. Förtydligande om kostnad för postbox. Medlemsavgiften är för EDRi. Peter poängterar att vi har pengar och vill använda dom. Vi hoppas att vi lyckas bättre i år! Som Börje säger: det finns inget direkt värde, snarare risker, med att sitta med pengar på banken. Det finns brett stöd för att spendera.

Medlemsförslag inför nästa år: kanske ha en liten ”aktivistfond” eller liknande som medlemmar kan begära pengar från med kort varsel. Peter poängterar att styrelsen har fritt att ta beslut om mindre summor utan att vara i budget. Om medlemmar behöver ekonomiskt stöd för att bedriva föreningens verksamhet vänligen kontakta styrelsen: vi är till för att stödja er och ger gärna ut pengar för det inom ramarna för verksamheten.

I år har vi i bilagan en tydlig post i budget kring evenemang istället för marknadsföring.

Jon-Arvid lyfter att posten marknadsföring ska vara 70000 istället för 7000 under 2022. Andreas ska rätta budget för detta samt att en relativt ny Bitcoin donation ska in för budget 2023. Jon-Arvid föreslår att vi lägger 70000 i budget igen 2023. Mattias tycker att förslaget på 0 är bättre: marknadsföring gör vi redan digitalt. Diskussion om format på annonsering: behöver inte vara ”bli medlem” utan att t ex få fart på någon kampanj kring att stoppa Chat Control eller liknande.

Efter dialog så föreslog Börje som kompromiss ”Evenemang och Marknadsföring”: 30000. Årsmötet tog beslut om förslagen budget med den kompromiss samt rättelser från Andreas (se ovan).

Förslag från styrelsen 2022 är att medlemsavgiften ska ligga på 150 kr framöver. Det är samma nivå som ISOC-SE och SNUS, vilket känns rimligt. Årsmötet tog beslut även om detta.

14. Val av årets styrelse

Valberedningens förslag presenterades av Robert, nämligen att nuvarande styrelse ställs till omval:

Mattias Axell
Andreas Bäckström
Tobias Pulls
Päivi Morell Heinänen
Börje Ohlman
Cory Robinson
Fredrik Söderblom
Victoria Bull, suppleant

Årsmötet valde förslagna personer till styrelsen för 2023.

15. Val av årets revisor

Valberedningen föreslår två revisorer: nuvarande Jenny Olsson samt att ytterligare en revisor väljs (för redundans). Cynthia Revström är frivillig.

Årsmötet valde Jenny Olsson och Cynthia Revström till revisorer.

16. Val av årets valberedning

Valberedningen är blyg. Ann-Marie ställer inte upp för omval. Robert gick att övertala. Robert i sin tur övertalar Peter. Hårda bud!

Årsmötet valde Robert Malmgren och Peter Michanek till valberedningen.

17. Styrelsens förslag

Inga förslag.

18. Motioner

Inga motioner har kommit till årsmötet.

19. Övriga frågor

Jon Arvid undrar hur det kommer sig att vi använder Zoom för deltagande online på årsmötet. Anledningen är att Sunet tillhandahåller Zoom i den fina lokalen vi haft årsmötet i.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutas 17.12.