Styrelsemöte #5 2023-06-12

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 12 juni 2023 18.30 – 19.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar:

Mattias, Börje, Andreas, Cory, Fredrik​​​​​​​

Övriga närvarande:

Elias, Max

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:34.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Andreas till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Vi har i sysadmingruppen skapat en att-göra-lista för det kommande året.

Två routers är uppgraderade. En av punkterna har varit uppgradering av mjukvara i routrar till en senare version. En router återstår.

Nytt hårdvaruinköp förbereds i enlighet med planerad budget. 

Tre nya medlemmar har visat intresse att delta i sysadmingruppens aktiviteter.

Implementation av Nextcloud förbereds.

4. Ekonomi

Elektroniska avier fungerar nu bra för PostNord till ekonomi-mejlen som PDF.

Betalat medlemsavgift till EDRi.org för 2023.

Ett par medlemmar har tillkommit och betalat medlemsavgiften.

Det har kommit in en anonym donation om 1000 SEK. 

5. Övriga frågor

5.1 En europeisk lobbyorganisation vid namn Digital Europe (https://www.digitaleurope.org/) har kontaktat DFRI. 
Beslut om att skriva under ett joint statement mot ”The Data Act”, ett lagförslag från EU som syftar till att möjliggöra delning av information från privata företag. Närvarande medlemmar ser risker med lagförslagets omfattning, och förutsebarheten av ett sådant lagförslag.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN

5.2. En medlem var intresserad av att delta i en meet and greet för DFRI:s räkning ang. sommarens och höstens planer för Stop Scanning Me campaign.

5.3. Rapport från demonstration. 
Demonstrationen gick bra, och renderade bl.a. artikel och ljudreportage från Sveriges Radio. Kontakter knöts med andra organisationer, bl.a. med Integritetsbyrån. 

5.4. Mailverktyget om Stop Scanning Me är uppdaterat och fungerar. Det kan nås på https://chatcontrol.se/mejla.

5.5. DFRI har lämnat ett remissyttrande ang. införlivandet av Digital Services Act i nationell rätt. 

5.6 DFRI har fått ett förslag på utkast till ett öppet brev till regering och riksdag. Förslag att styrelsens medlemmar kollar av intresse. Inbjudan att delta i skapande av brevet den 26:e juni 16:30.

5.7. Beslut om att definiera begreppet ”arbetsmöte” för styrelsen. Ett arbetsmöte definieras som ett möte där styrelsens medlemmar arbetar organisatoriskt med vissa frågor, utan att ta styrelsebeslut. Det kan t.ex. vara att gå igenom bokföring, organisera medlemsregister, m.m. 

5.8. Börje uppmuntrar till kontakt ang. nästa SamNet-konferens. Om man är intresserad av att delta i organisera nästa konferens får man gärna ta kontakt med Börje. 

5.9. Frågan om reseersättningar m.m. bordläggs till nästa möte då underlag behövs. 

7. Nästa möte

Nästa möte är ett arbetsmöte den 21 augusti kl 18:30 som Mattias kallar till. Efter det är nästa styrelsemöte 18 september kl 18:30.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:17