Styrelsemöte #4 2023-04-17

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 17 april 2023 19.35 – 20.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas, Börje, Cory, Fredrik, Mattias, Päivi, Tobias, Victoria

Övriga närvarande: Alessandro, Cynthia, Peter M, Waldemar

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.35.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Ingen uppdatering den här gången. Det senaste vi vet så gruppen fått större budget i år utifrån beslut på årsmötet.

4. Ekonomi

Andreas rapporterade att det inte finns något speciellt att rapportera. All ersättning från SamNet ska var fixat. Mattias har uppdaterat vår hemsida med rätt medlemsavgift för kommande ur utifrån beslut på årsmötet. Börje tipsar om att vi bör förmedla till föreningen att avgiften är sänkt.

5. Planering inför året

Börje föreslår att vi har någon form av aktivitet kopplat till varje styrelsemöte. Från årsmötet beslutade vi att styrelsemöten bör vara varannan månad. Tid 18.30 på måndagar rent generellt med möjlighet för att lägga någon aktivitet innan. Hybrid-möten är ett alternativ.

Framtida arbetsmöten (kl 18.30-19.30):
– 15 maj
– 21 augusti
– 16 oktober
– 11 december
– 5 februari (förbereda inför årsmötet 2024)

Framtida styrelsemöten (kl 18.30-19.30):
– 12 juni
– 18 september
– 13 november
– 8 januari (spika datum för årsmötet)
– 5 mars (OBS: tisdag)

Måndag 25 mars kl 17:30, preliminärt datum och tid för årsmötet.

Vad är ett arbetsmöte? Ett arbetsmöte är inte ett styrelsemöte. Beslut tas inte av styrelsen under ett arbetsmöte. Under nästa arbetsmöte definierar vi närmare vad ett arbetsmöte är.

Mattias lyfter att vi bör titta extra på att uppdatera föreningens hemsida, exempelvis genom att komma till rätta med nuvarande WordPress-template. För detta borde vi nog få till en webbgrupp som vill och kan arbeta med hemsidan. Styrelsen beslutade att skicka epost till medlemmar om att få delaktiga till gruppen.

Mattias lyfter även att det är viktigare med tydligare donationskanaler till föreningen. Andreas tar på sig att titta närmare på det. Det är även viktigt att vi lyfter vad vi gör på ett bättre sätt, framförallt t ex kring Tor.

6. Övriga frågor

Börje lyfter kring beslut under EDRi-mötet. Styrelsen har förtroende kring att Börje röstar på ett vettigt sätt. Peter uppdaterade även kort kring EDRi samt att styrelsen fortfarande har förtroende även för Peter!

7. Nästa möte

Nästa möte är ett arbetsmöte den 15 maj kl 18.30 som Mattias kallar till. Efter det är nästa styrelsemöte 12 juni kl 18.30.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20.35.