[:sv]Årsmöte DFRI 2017[:]

[:sv]Datum: 2017-02-19
Plats: Sunet, Tulegatan 11, Stockholm

1. Mötets öppnande

Årsmötet förklarat öppnat kl 13.

2. Val av mötets ordförande

Peter valdes som mötets ordförande.

3. Val av mötets sekreterare

Patrik valdes som mötets sekreterare.

4. Mötets behörighet

Mötet förklarat som behörigt utlyst.

5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden är fastställd till de som är närvarande och har betalat.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen är godkänd.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Linda och Pontus justerar protokollet och är mötets rösträknare.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Peter redogjorde för verksamhetsberättelsen. Mötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse för förra året

Föreningens kassör Linus redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.

10. Revisorernas berättelse för förra året

Mötets ordförande redogjorde för revisorsberättelsen, och revisorns berättelse läggs till handlingarna.

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12. Årets verksamhetsplan

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Mötet fastställer medlemsavgiften och godkänner budgeten.

14. Styrelsens förslag

Inga förslag från styrelsen.

15. Val av årets styrelse

Valberedningen redogjorde för sitt arbete, och presenterade förslaget på ny styrelse. Mötet antar förslaget om ny styrelse:

  • Malin Crona
  • Peter Michanek
  • Johan Nilsson
  • Linus Nordberg
  • Linda Sandberg
  • Patrik Wallström
  • Gitta Wilén, Suppleant

16. Val av årets revisor

Valberedningen föreslår sittande revisor, mötet antar förslaget.

17. Val av årets valberedning

Mötet väljer Robert Malmgren och Anne-Lie Lokko till ny valberedning, Robert blir sammankallande.

18. Motioner

Inga motioner har inkommit.

19. Övriga frågor

Mötet hade en diskussion om sociala medier; varför finns föreningen i vissa sammanhang, och inte i andra? Mötet beslutar att föreningen ska se över sin kommunikationsstrategi.

20. Mötets avslutande

Mötet avslutas 14.05.

[:]