[:sv]Årsmöte DFRI 2016[:]

[:sv]Mötet hålls 2016-02-07 klockan 14:00 hos Sunet i Stockholm.

1. Mötets öppnande
Ordförande Patrik Wallström förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötets ordförande
Peter Michanek valdes till mötets ordförande.

3. Val av Mötessekreterare
Malin Crona valdes till mötets sekreterare.

4. Mötets behörighet
Mötet fastställde att årsmötet var behörigt utlyst.

5. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 15 personer.

6. Godkännande av dagordningen
Dagorningen godkändes.

7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
Mötet valde Alexander Rydekull och Gitta Wilén till rösträknare och justerare av årsmötesprotokollet.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Patrik Wallström presenterar förra årets verksamhetsberättelse tillsammans med styrelsen.

Verksamhetsberättelsen återfinns här:
https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2016/verksamhetsberattelse-2015/

Mötet beslutade att till årsmötesprotokollet under punkten som avhandlar verksamhetsberättelsen lägga till följande:

Föreningen har runt 70 medlemmar. Medlemsantalet har varit relativt konstant över året. Medlemshanteringen har förbättrats och förändrats till ett rullande medlemskap.

DFRI har haft löpande drift av det nät och tjänster som föreningen driver, t.ex. Tor-reläerna.

9. Ekonomisk berättelse för förra året
Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Ekonomiska berättelsen återfinns här i slutet av verksamhetsberättelsen:
https://www.dfri.se/dfri/motesprotokoll/2016/verksamhetsberattelse-2015/

10. Revisorernas berättelse för förra året
Linus Nordberg tar fram och läser upp ett brev från revisor Jenny Olsson. Brevet lyder:

Revisorsberättelse 2015

Jag har granskat DFRI:s ekonomi för räkenskapsåret 2015.

DFRI har under året haft en synnerligen välskött ekonomi. DFRI har bekostat verksamhet innom ramarna för vad som beslutades på förra årsmötet.

Jag föreslår årsmötet därför att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

2016-01-18 Stockholm
Jenny Olsson

11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beslutade enhälligt att bevilja förra årets styrelse ansvarsfrihet.

12. Årets verksamhetsplan
Mötet fastställde verksamhetsplanen för 2016.

Verksamhetsplan 2016

Under 2016 ska DFRI:

 • Fortsätta driva Tor-exits och relän och bidra till utvecklingen av Tor och oniontekniken
 • Anordna CryptoPartyn, konferenser och seminarium
 • Söka pengar till projekt som föreningen vill genomföra
 • Genomföra DFRI:s åtagande inom ramarna för TOT-projektet. DFRI fick medel 2015 från TU-Stiftelsen för att vidareutveckla Tor- och oniontekniken.
 • Fungera som en plattform för idéer som medlemmarna vill genomföra
 • Aktivera medlemmar genom arbetsmöten och andra träffar IRL (in real life)
 • Vidare förbättra medlemshanteringen. Det ska bli enklare att bli medlem, och att hantera medlemsregistret.
 • Arbeta vidare med att ta fram en vision och långsiktiga mål för föreningen. Vad vill föreningen uppnå på längre sikt? Lagförändringar? Ändrade attityder i samhället?
 • Föreningen fortsätter att bevaka lagförslag och i mån av tid författar remissvar.
 • Försöka samarbeta med andra organisationer inom vår intressesfär. Bl.a. uppmärksammar vi Tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.
 • Aktivt arbeta för att rekrytera fler medlemmar och för att behålla de som finns.Styrelsen ser till att verksamhetsplanen följs upp.

13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften beslutas att ligga kvar på samma nivå:

 • Studerande arbetslösa och pensionärer 100 kronor
 • Folk med normal inkomst 250 kronor
 • Rika 500 kronor eller valfritt belopp därutöver

Mötet fastställde årets budget och syns nedan:

Budget för år: 2016
Inkomster  
Medlemsavgifter 20000
Donationer 15000
Projektmedel 40000
Ränta 0
0
Periodiserade Projektmedel 0
   
Utgifter  
Trafik 40000
Hårdvara 30000
Marknadsföring 10000
Post och bank 3500
Administration 0
Medlemsavgifter
2000
Resor och Logi
5000
Evenemang 0
Övrigt 5000
   
Resultat  
Inkomster 75000
Utgifter 109000
Resultat -34000
Tillgångar 136263

Mötet valde att anta ovan beskrivna budget.

14. Styrelsens Förslag
Fullständiga förslaget återfinns här
https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2016/01/stadgea%CC%88ndringar-fo%CC%88rslag.pdf

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar med över 2/3 majoritet.

15. Val av årets Styrelse
Robert Malmgren presenterar valberedningens förslag till nästkommande års styrelse:

 • Linus Nordberg
 • Patrik Wallström
 • Alexander Rydekull
 • Linda Sandberg
 • Malin Crona
 • Johan Nilsson

Suppleant:

 • Peter Michanek

Mötet antog valberedningens förslag till styrelse.

16. Val av årets revisor
Valberedningen nominerade Jenny till årets revisor. Mötet valde Jenny till årets revisor.

17. Val av årets valberedning
Mötet utsåg Gitta Wilén och Robert Malmgren till valberedning.

18. Motioner
Inga motioner har lämnats in till årsmötet.

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.

20. Mötets avslutande
Mötets ordförande avslutade mötet med att tacka det gångna årets styrelse och hälsa den nya välkommen. Mötet tackade också valberedningen för ett gott arbete.

Justerare, Alexander Rydekull Justerare, Gitta Wilén

[:]