Årsmöte DFRI 2014

 

1. Mötets öppnande
Hanna Larsson förklarade mötet öppnat.

2. Mötets behörighet
Mötet konstateras vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 18 röster baserat på antalet närvarande medlemmar.

4. Val av mötets ordförande
Alexander valdes till mötets ordförande.

5. Val av mötets sekreterare
Andreas Jonsson valdes till mötets sekreterare.

6. Val av två personer att justera protokollet
Hanna Larsson och Linda Sandberg valdes till justerare av protokollet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Hanna Larsson gick igenom verksamhetsberättelsen.

8. Ekonomisk berättelse för förra året
Se verksamhetsberättelsen.

9. Revisorernas berättelse för förra året
Revisor Jenny Olsson postade ett brev med information till mötet. Revisorn anser att föreningen haft en mycket välskött ekonomi under tidigare räkenskapsår och att det inte finns några utgifter som går emot det som beslutades på förra årsmötet. Revisorn anser att det inte finns något att anmärka på och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet.

11. Årets verksamhetsplan
Avsikten är att föreningen ska fortsätta med att driva Tor-relän, fortsätta anordna kryptopartyn och seminarium, fortsätta underhålla PTS-knappen samt aktivt fortsätta söka pengar för projekt. Bland annat från TU-stiftelsen.

Föreningen avser att köra Power Of Adhocracy, POA, parallellt med SIF14, men på grund av problem med lokal kommer föreningen att köra POA dagen före.

DFRI kommer också att ha en heldag på Internetdagarna 2014, där föreningen kommer att hålla föredrag med tema som stämmer överens med föreningens syfte.

DFRI planerar även att skapa en mailtjänst under 2014 för medlemmar, och eventuellt också en chatt-tjänst.

Föreningen kommer att fortsätta vara medlemsdriven, det vill säga fungera som en plattform för idéer som medlemmarna vill genomföra.

12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgifterna kommer vara desamma som föregående år.

Budgeten är väl tilltagen då föreningen avser att växa. Det är dock svårt att uppskatta hur mycket medlemsavgifter och donationer som kommer att komma in. Eventuella projektpengar kommer också att påverka budgeten positivt.

Föreningen accepterade budgeten och medlemsavgifterna för nästa år.

13. Val av årets styrelse
Valberedningen, Anders Sundman, nominerar ledamöter utan inbördes ordning. Nominerande är:
Hanna Larsson
Linda Sandberg
Linus Nordberg
Andreas Jonsson
Emil Tullstedt
Patrik Wallström
Alexander Rydekull

Inga andra förslag på styrelsemedlemmar inkom under mötet.
Mötet antog valberedningens förslag till styrelse.

14. Val av årets revisor
Anders Sundman nominerade Jenny Olsson till årets revisor. Mötet valde Jenny Olsson till årets revisor.

15. Val av årets valberedning
Robert Malmgren och Erika (eaxbp) nominerades till årets valberedning.

Mötet beslutade att Erika och Robert ska utgöra valberedning.

16. Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

18. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.