Styrelsemöte #2 2023-02-06

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 6 februari 2023 19.30 – 20.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas, Börje, Fredrik, Mattias, Tobias

Övriga närvarande: Peter M

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.32.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Johan rapporterade strax innan mötet att vi senaste tiden haft störningar i driften för några men inte alla exit-relän. Elias har bytt fysiska hårdddiskar på plats i datorhall och nu fungerar det som önskat igen.

4. Ekonomi

Inget nytt från Andreas och Mattias.

5. Inför årsmötet

Behöver skicka ut kallelse senast 20 februari. Börje kollar lokal. Mattias kollar på några TODOs från förra protokollet under helgen. Peter är villig att vara mötesordförande för årsmötet!

6. Övriga frågor

Styrelsen godkänner 15 000 kr för Vinterkonferensen SamNet från budget 2022.

Styrelsen noterar att vi bör ligga på samma medlemsavgift som liknande föreningar. Beslut tas som del av årsmötet.

En grupp aktörer börjar organisera sig kring Chat Control. DFRI är med.

Kort uppdatering kring remissvar från Mattias och Päivi: en missad och en med deadline 9/2 (Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden SOU 2022:50). Andreas och Mattias tittar på ett kortare inspel.

12 maj har EDRi årsmöte i Serbien. Börje och Peter är eventuellt intresserade att representera DFRI. Beslut tar vi under årsmötet.

7. Nästa möte

Nästa möte är årsmötet måndag 20 mars kl 16.00.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20.23.