Öppet brev till Christian Berg, VD NetcleanÖppet brev till Christian Berg, VD Netclean

Hello Christian Berg,

The people behind this open letter are active in DFRI — Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter (Association for Digital Freedom and Rights) — acting against censorship and against restrictions on people’s fundamental rights and freedoms on the internet.

We have long worked with privacy technologies to help dissidents and journalists in countries such as Turkey. Through this work we have come in contact with Turkish citizens who are increasingly concerned about the Turkish government’s actions against activities by government critics [1,2].

In recent weeks, NetClean’s agreement with the Turkish government on internet filtering has increased the worry. Especially after the information in the media [3] that the Turkish Government intend to use NetClean technology to censor social networks.

We from DFRI would therefore like to know more about NetClean’s agreement with the Turkish government in order to determine if the concern is warranted:

1) What equipment (hardware and software) has NetClean provided its Turkish partner?
2) Does this deal contain only equipment from NetClean, or does it also include the equipment from third parties? If so, which partner or partners?
3) Under what conditions have NetClean supplied equipment to its Turkish partner?
4) Do the contractual terms of the deal allow that the equipment may be used in ways other than that which emerged in NetClean’s blog post? [4]
5) What do NetClean do if the equipment is used for other than its intended purpose?
6) Does NetClean have some established processes for monitoring what their equipment is used for?
7) Have NetClean received any assurances from the buyer that it will only be used for the intended purpose?
8) Have NetClean made demands that the equipment must not be used for other things than the intended purpose?
9) How will NetClean ensure such compliance?
10) How would NetClean handle violations of these requirements?
10a) Would violation of these requirements constitute a breach of contract?
11) Can this product be integrated in or interface with other products, and if so, which ones?
12) What other equipment will the NetClean equipment be integrated into or interface with in the Turkish partner solution?
13) Does NetClean have any policies or ethical guidelines for how their equipment may be used and not used?

We hope that you can answer us in detail on every single issue as soon as possible and that we can continue to have a constructive dialogue.

Yours sincerely

DFRI members through the Board

1. http://edri.org/turkish-government-acquire-tool-censor-social-media/
2. http://article.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri/1227
3. http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-top-soldier-warns-against-social-media-as-govt-to-purchase-software-against-illegal-shares.aspx?pageID=238&nID=67178&NewsCatID=341
4. http://blog.netclean.com/netclean-statement-30-5-14/Hej Christian Berg,

Vi som står bakom det här öppna brevet är verksamma i Föreningen för Digitala Fri och Rättigheter (DFRI) som verkar mot censur och mot inskränkningar av människors grundläggande fri och rättigheter på internet.

Vi har under lång tid arbetat med anonymiseringsteknologier för att hjälpa oppositionella och journalister i t.ex. Turkiet. Genom det arbetet har vi kommit i kontakt med turkiska medborgare som i ökande omfattning oroas av den turkiska regeringens agerande mot regeringskritisk verksamhet[1,2].

De senaste veckorna har Netcleans avtal med den turkiska regeringen om internetfiltrering ökat den oron. Särskilt efter uppgifterna i media[3] om att Turkiets regering tänker använda Netcleans teknologi för att censurera sociala nätverk.

Vi från DFRI skulle därför vilja veta mer om Netcleans avtal med den turkiska regeringen för att kunna avgöra om oron är befogad:

1)  Vilken utrustning (hård och mjukvara) har Netclean tillhandahållit sin turkiska partner?
2)  Innehåller den här affären bara utrustning från Netclean, eller inkluderar den utrustning från tredje part? I så fall vilken eller vilka partners?
3)  På vilka villkor har Netclean tillhandahållit utrustningen till sin turkiska partner?
4)  Tillåter avtalsvillkoren för affären att utrustningen får användas på andra sätt än det som framkom i Netcleans bloggpost?[4]
5)  Vad gör Netclean om utrustningen används för annat än det avsedda syftet?
6)  Har Netclean några etablerade processer för att följa upp vad deras utrustning används till?
7)  Har Netclean fått några garantier från köparen att det endast kommer att användas för det avsedda syftet?
8)  Har Netclean ställt krav på att utrustningen inte får användas på annat sätt än det avsedda syftet?
9)  Hur tänker Netclean försäkra sig om och säkerställa att kraven uppfylls?
10) Hur hanterar Netclean överträdelse av dessa krav?
10a)Utgör överträdelse av dessa krav kontraktsbrott?

11) Kan den här produkten integrera eller samverka med andra produkter, och i så fall vilka?
12) Vilken annan utrustning kommer Netcleans utrustning att integreras i eller samverka med i den turkiska partnerns lösning?
13) Har Netclean några policies eller etiska riktlinjer för hur deras utrustning får användas, resp. hur den inte får användas?

Vi hoppas att ni kan svara oss utförligt på varje enskild fråga så snart som möjligt och att vi kan fortsätta ha en konstruktiv dialog.

Med vänlig hälsning

DFRI:s medlemmar genom styrelsen

1. http://edri.org/turkish-government-acquire-tool-censor-social-media/
2. http://article.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri/1227
3.
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-top-soldier-warns-against-social-media-as-govt-to-purchase-software-against-illegal-shares.aspx?pageID=238&nID=67178&NewsCatID=341
4. http://blog.netclean.com/netclean-statement-30-5-14/

7 kommentarer till “Öppet brev till Christian Berg, VD NetcleanÖppet brev till Christian Berg, VD Netclean

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.