DFRI i intervju med TV4 Nyheterna angående nya lagändringen som förbjuder anonyma ägare till kontantkort för telefoner

Farligt – vi kan inte ha det så”, säger Elias Rudberg, medlem i DFRI och projektledare i projektet Fri- och Öppen E-legitimation

TV4 Nyheterna publicerade nyheten angående lagändringen som förhindrar ägare av om anonyma SIM-kort.

Nyheten och intervjun går att se hos TV4: https://www.tv4.se/artikel/2e5OSvCg2oaHWz2Qlp85Vb/farligt-vi-kan-inte-ha-det-sa


DFRI intervjuade i Sveriges Radio om rätten till att ha kontantkort anonymt och säkert

Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter, DFRI, har i intervju med Sveriges Radio tagit ställning för rätten till anonyma ägare till kontantkort vilket nu olagliggörs i Sverige. Intervjun finns att höra hos Sveriges Radio i deras inslag hos P4 Göteborg.

Här är några synpunkter:

 • Inga understödjande EU-direktiv. Så vitt DFRI känner till så finns det i dagsläget inga EU-direktiv som tvingar denna lagändring.
 • Brist på framgångsrika exempel. Så vitt DFRI känner till så finns det inte några fullvärdiga demokratier som kan fungera som goda exempel eller ge den vägledning som ger stödjer att denna lagändring som Sverige infört ger några viktiga och konkreta resultat.
 • Brist på underliggande bevis från demokratier. Det finns inga hänvisningar till att fullvärdiga demokratier som gjort denna typ av lagändring löser fler brott. Synsättet att staten ska kunna övervaka alla människors kommunikation hör inte hemma i en demokrati. Se Wikipedia-artikeln om Demokratiindex om ”Fullvärdiga demokratier”.
 • Bryter mot mänskliga rättigheter. Att kunna kommunicera anonymt och privat är en rättighet i ett fritt samhälle, detta enligt FNs deklaration för mänskliga rättigheter. Detta gäller självklart även telefonkommunikation.
 • Alla kommunikationsmedel ska behandlas lika. Brevhemligheten är en viktig princip för kommunikation via brev. Varför gäller inte detta även för kommunikation via dator eller telefon, oavsett kontantkort eller abonnemang? Nu ändras postlagen för att kunna anmäla misstanke om olagligheter, utan att tumma på brevhemligheten, vilket är en mer rimlig lagändring. Läs mer i reportaget hos SR.
 • Brist på empiriska bevis som motiverar lagändringen. Att hävda att registrerade kontantkort ökar chansen till att lösa brott finns det inte tydliga underlag för.
 • Brottsligheten flyttar till andra kommunikationer och brottsmetoder riskerar utvecklas. Risken att kriminella flyttar till andra och mer anonyma kommunikationssätt är större. Alternativt använder andras identiteter, så kallade målvakter och gömmer sig ännu mer för polisutredningar, rättsväsendet och det demokratiska samhället i stort. Risken för ett parallellsamhälle eller skuggsamhälle utanför demokratins kontroll kan öka. Utvecklingen har sett likadan ut med övervakningskameror (som idag ibland kallas ”trygghetskameror”) där brottsmetoder vidareutvecklats.
 • Yrkesgrupper i behov av anonymitet riskerar sin säkerhet. Flera arbetsgrupper och professioner kan riskera sin säkerhet i jobbet, t.ex. politiker, journalister, poliser, säkerhetspersonal och andra som potentiellt kan råka ut för hot och våld.
 • Visselblåsardirektivet från EU med visselblåsarlagen riskerar undergrävas. Visselblåsare kanske inte vågar berätta om missförhållanden när de inte längre kan kommunicera anonymt.
 • F.d. kriminella kan få svårare att lämna sitt förflutna. Personer som lämnat en kriminell livsstil och bakgrund kan riskera att få sin identitet röjd.
 • Personer med skyddad identitet av olika skäl kan riskera sin säkerhet och hälsa. Detta blir extra känsligt om personer med skyddad identitet får sina registrerade nummer läckta efter en potentiellt lyckad cyberattack mot teleoperatörer, t.ex. ransomware-attack (kidnappningsattack) eller identiteten röjd på andra sätt.
 • Extra fara för alla personer som använder betalningstjänsten Swish. Fler oskyldiga människor kan nu utsättas för ovälkomna nummerupplysningar där förövare kollar upp nummer som är registrerade hos betalningstjänsten Swish. Trots stor risk för användare så tillåter Swish fortfarande för vem som helst att kolla upp vilket nummer som helst utan att användare kan skydda sig mot denna typ av ”nummerupplysning” när ett nummer väl är registrerat hos Swish. Detta gör att förövare och personer med ont uppsåt mot en person kan verifiera identitet på den som fått sitt nummer exponerat och därmed är identiteten för personen röjd och säkerheten riskeras.
 • Försvårar för turister och kan skada Sveriges rykte utomlands. Det försvårar för turister att enkelt skaffa ett svenskt telefonnummer vid längre besök och det kan skada Sveriges rykte och internationella anseende att upplevas som smidigt och digitalt samhälle. Dels är det alltid en bökig process med hur icke-medborgare ska identifiera sig. Vill personer kunna köpa ett kort måste de antagligen ha sina pass med sig. Det gör det mycket mer komplicerat att sälja SIM-kort t.ex. i automater på flygplatser, dela ut dem gratis, eller i förväg via postorder.
 • Risk för sämre affärer för teleoperatörer och SIM-kortsförsäljare. Lagändringen riskerar försämra ekonomin för teleoperatörer och göra det svårare för de som driver företag och annan laglig ekonomisk verksamhet som involverar telefonnummer och temporära telefonnummer.
 • Kan försvåra för integrationen i Sverige. Det försvårar även för de personer som är nya invånare i Sverige och vill etablera sig snabbt i landet där denna lagändring kan göra integrationsprocessen ännu svårare och ännu mer byråkratisk. Ett liknande exempel är hur det redan är svårt att komma igång med bankkonto och därmed digital verifiering med e-legitimation. Läs mer om problematiken vid DFRI-projektet om fri och öppen e-legitimation.

Mobilkartläggning bryter mot lagen

Se även Slaget om staden – andra delen, Öppet brev från Bumbee Labs, Slaget om staden – om rätten till anonyma söndagspromenader och annat om mobilkartläggning.


Framgång för den personliga integriteten i ett område DFRI varit engagerad i det senaste året – mobilkartläggning!

DFRI genomförde i november 2014 en aktion i Västerås för att uppmärksamma att företagarna i Västerås Citysamverkan AB anlitat Bumbee Labs AB för att på prov installera ett system som spårar individer som bär mobiltelefoner med wifi. Vi ifrågasatte rimligheten i urskillningslös spårning utan explicit medgivande och Bumbee Labs svarade bland annat att de kontaktat Datainspektionen som nekat att granska produkten. Efter att media uppmärksammat systemet beslöt Datainspektionen sig för att genomföra en granskning. Resultatet visar nu att besöksflödena i Västerås mäts för noggrant (2015-06-22, diarienummer 2729-2014, pdf).

Datainspektionens granskning visar att det system som används i Västerås för att mäta besöksflöden via personers mobiltelefoner inte är tillåtet i sin nuvarande utformning eftersom det går att spåra hur enskilda personer rör sig i stadskärnan.

Datainspektionen förelägger Västerås Citysamverkan AB att upphöra med behandlingen eller, alternativt, att vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som anges ovan och som närmare utvecklas i skälen till detta beslut. Om bolaget inte upphör med behandling utan avser att vidta åtgärder för att rätta till de brister som anges ovan, föreläggs bolaget att komma in med en åtgärdsplan som beskriver vilka åtgärder som bolaget avser att vidta för att åtgärda de ovan konstaterade bristerna. Åtgärdsplanen ska kommit in till Datainspektionen senast den 30 september 2015.

Framförallt är det viktigt att Datainspektionen anser att telefonens mac-adress kan anses vara en personuppgift under personuppgiftslagen.

En allt för restriktiv tolkning av begreppet personuppgifter när det gäller unika identifierare av mobiltelefoner skulle kunna riskera en försvagning av det skydd för den personliga integriteten som personuppgiftslagen avser att skydda. Med beaktande av att detta skydd är en del av rätten till privatliv som utgör en grundläggande fri- och rättighet enligt Europakonventionen och EU-stadgan anser Datainspektionen att begreppet personuppgift i lagen måste tolkas så att inte utfallet påverkar lagens ändamålsenliga verkan och det effektiva och fullständiga skydd för enskildas grundläggande fri- och rättigheter som dataskyddsdirektivet avser att säkerställa.

Att lagra mac-adresser i hashad form är inte heller det tillräckligt för att avidentifiera individer enligt Datainspektionen, vilket DFRI och styrelseledamoten Patrik Wallström skrivit om i artikeln MAC-adresser är personuppgifter?

Vi i DFRI är såklart glada att Datainspektionen gått på samma linje – en vinst för allas våra privatliv!

Artiklar i media


Slaget om staden — andra delen

Se även Mobilkartläggning bryter mot lagen, Öppet brev från Bumbee Labs, Slaget om staden – om rätten till anonyma söndagspromenader och annat om mobilkartläggning.


Inför dagens aktion i Västerås har flera visat intresse för att diskutera IOPS, det system för att kartlägga hur människor rör sig genom staden som körs på prov i Västerås. Bland annat fick vi under fredagseftermiddagen ett öppet brev från företaget som ligger bakom systemet.

DFRI motsätter sig inte att statistik över besöksströmmar samlas in eller att skattepengar används effektivt. Men ett sådant insamlande måste ske på ett sätt som inte kränker människors grundläggande rätt till integritet. Ett minimikrav på ett sådant system är transparens, där alla som vistas i området där mätningen pågår kan ta del av den tekniska lösningen, källkod till systemet, databasinnehåll och den statistik som tas fram. Utan dessa möjligheter kan vi inte veta om systemet faktiskt lever upp till att skydda vår integritet utan vi är istället hänvisade till uppgifter från de företag som säljer systemen eller tar betalt för tjänsterna.

Vi tror inte att IOPS syfte är spionera eller att Bumbee labs är intresserade av enskilda medborgare men intention och potential är två olika saker. Alla typer av storskalig datainsamling har potential att användas för kartläggning av individer om inte allt data är helt avidentifierat. Att avidentifiera data är dock ingen lätt uppgift och ingen av den information vi hittills fått från Bumbee labs tyder på att de har lyckats med det. Flera uttalanden har tvärtom fått oss att tvivla på att de förstår det grundläggande problemet.

Ytterligare ett register

Ta exempelvis idén med ett register för de som inte vill ha sitt data lagrat. Det mest uppenbara problemet är den logiska kullerbyttan i att personer som vill vara anonyma och inte finnas med i IOPS-databaser måste skriva in sig i en annan databas. Alternativet att inte alls registreras i någon databas erbjuds inte.

Vi ser inte att man med det här nya registret löst ett problem utan snarare att man har skapat ytterligare ett. Det kommer att bli ännu svårare att garantera anonymitet i det här nya registret och det blir ännu en databas som kan missbrukas. Extra känsligt blir det eftersom det riskerar att bli ett register som kopplar ihop fysiska personer med MAC-adresser. Detta krävs exempelvis om man vill erbjuda människor att kunna lämna registret.

Att det här andra registret hanteras av en amerikansk organisation gör inte saken bättre. Vilka dataskyddslagar gäller för svenska medborgares data där? Hur kontrollerar vi innehållet? Den föreslagna lösningen skapar fler frågor än svar.

Vad som lagras

En annan mycket viktig diskussion rör vad som lagras och hur potentiellt integritetskränkande uppgifter påstås anonymiseras innan de lagras. Det stämmer inte att telefoner enbart sänder ut sin MAC-adress och inget annat. Telefoner sänder också ut nätverksnamn, så kallat SSID, på nätverk där telefonen tidigare varit ansluten. Lagrar IOPS den här informationen? Det är viktigt ur ett integritetsperspektiv då de flesta telefoner har en unik samling nätverksnamn som de kontinuerligt sänder ut.

Telefoner sänder naturligtvis också ut information om sig själv till mobiltelefon-nätet. Många telefoner skickar också data över Bluetooth. Bumbee Labs har fortfarande inte besvarat våra frågor från september om huruvida man förutom WiFi behandlar även annan data från mobiltelefoner.

MAC-adresser och anonymitet

Diskussionen om huruvida en MAC-adress är anonym är central för hela frågan. Eftersom MAC-adresser. är kopplade till en given telefon och därigenom till fysisk person så är insamling och lagring av var och när sådana plockas upp i etern ytterst känsligt.

Den kryptografiska hashfunktion som nämns i det öppna brevet gör det kanske svårare att utifrån databasägarens sida bestämma vilken MAC-adress som lagras i databasen. Men givet en MAC-adress kan man ändå slå upp alla rörelser gjorda av den som bär telefonen med den MAC-adressen. En hashfunktion ger definitivt ingen garanti för anonymitet. Inget i systemet förhindrar möjligheten att lämna ut rörelsemönster för enskilda individer, givet deras MAC-adress.

Det större problemet

Det större problemet är att insamling och lagring av integritetskänsligt data kan se relativt harmlöst ut när det betraktas isolerat från annan lagring av liknande data. Data från ett system räcker kanske inte för att avslöja en persons identitet men givet annat data som länkar vidare där det första sätter stopp är det ofta svårt att dra den slutsatsen.

Om IOPS databas var den enda som fanns i hela världen skulle integritetsproblemen med just denna databas kanske kunna vägas mot nyttan. Det som oroar i verkligheten är hur IOPS databas fungerar som en länk för den som också har tillgång till annan information där en koppling mellan MAC-adress och person finns. För den som känner till sambandet mellan fysisk person och MAC-adress och som har tillgång till IOPS databas är möjligheterna att i detalj kartlägga individers rörelser betydligt större än summan av delarna.


Öppet brev från Bumbee Labs till DFRI

Se även Mobilkartläggning bryter mot lagen, Slaget om staden – andra delen, Slaget om staden – om rätten till anonyma söndagspromenader och annat om mobilkartläggning.


DFRI har fått ett öppet svar från företaget Bumbee Labs på blogginlägget Slaget om staden – om rätten till anonyma söndagspromenader som publicerades igår.

Vi väljer att publicera svaret i sin helhet enligt önskemål från Bumbee Labs och har valt att inte modifiera utöver att ta bort vissa kontaktuppgifter och anpassa formatteringen för publicering på webben. DFRIs styrelse har ännu inte tagit ställning till svaret. DFRI tackar Staffan Liljestrand på Bumbee Labs för att ha tagit sig tiden att skriva ett såpass utförligt svar.

Det öppna brevet följer nedan

Hej!

Jag skriver här ett öppet svar och jag hoppas ni kan publicera det i sin
helhet på er hemsida.

Bumbee Labs är helt öppna med hur IOPS fungerar och har svarat på alla
inkommande mejl som inkommit under senaste tiden. Jag svarar personligen på
alla mejl för att jag tycker det är viktigt att visa oroliga medborgare
respekt. Jag har kollat igenom min inkorg och skickade meddelanden och jag
har inte fått något mejl från er gällande era frågor. Vi svarar gärna på
frågor och jag tycker det är olyckligt att ni skriver i er blogg att vi inte
svarar på frågor. Vi har varit med i många tidningar, radiokanaler och TV
som bevisar motsatsen och där vi är helt öppna med hur det fungerar. Är det
så att vi missat ett anonymt mejl från någon av era medlemmar så ber vi om
ursäkt för det. Mängden mejl som kommit in från privatpersoner är stor och
kanske har vi inte hunnit svara på alla ännu. Vi är ett litet företag, men
ambitionen är att vi ska svara på alla frågor som kommer in.

Vi tycker det är synd att vissa reportage inte alls belyser det positiva
syftet med tjänsten IOPS. Tidigare artiklar i exempelvis Borås Tidning gav
en helt annan vinkel. Syftet är för städer att förstå hur stora anonyma
besöksströmmar rör sig i en stadsmiljö. Det har man nämligen inte kunnat
göra tidigare och förståelsen av detta är enormt kostnadsbesparande för
städer när de bygger om gator och torg, förbättrar cykelvägar, utökar
kvällsbelysning m.m. Alla dessa investeringar görs ju med skattepengar och
många med oss tycker det är viktigt att man gör en korrekt analys innan man
tar kostsamma investeringar med skattemedel. Ingenstans är syftet att
”spionera på enskilda medborgare”. Det är varken intressant eller tekniskt
möjligt för oss. Syftet är att förstå hur stora flöden rör sig genom
städerna.

Städerna ser gärna att deras medborgare är med och hjälper dem att förbättra
staden ­ för just sina medborgare. För de medborgare som absolut inte vill
delta, så kommer vi vår vår hemsida inom kort lansera en tjänst där man kan
avböja att delta i mätningarna. Man kan säga att detta är en tjänst som kan
liknas vid NIX-telefon, där man kan registrera sitt telefonnummer och
därigenom slippa bli uppringd av telefonförsäljare. Det är en oberoende
amerikansk organisation som lanserar denna tjänsten och företag, som
exempelvis Bumbee Labs, kan registrera sig där och lovar (och kontrolleras)
därmed att radera medborgare som inte vill ha sina MAC adresser
registrerade. Vi tror att det ger mera trovärdighet, vilket är viktigt för
oss, om en oberoende leverantör utför tjänsten. Ungefär som NIX-telefon.

I korthet fungerar IOPS tekniken så här:

 • Syftet med IOPS är att erbjuda städer bättre statistik så de kan ta bättre
  beslut kring hur cykelvägar ska byggas, nya torg ska öppnas, belysning som
  behöver förbättras o.s.v. Städerna äger också statistiken, Bumbee Labs är
  bara leverantör av tekniken.
 • Vi sätter upp ett Wi-Fi nätverk i staden, som vilket annat Wi-Fi nätverk
  som helst
 • När en mobiltelefon dyker upp inom detta Wi-Fi nätverk, sänder
  mobiltelefonen ut ett anonym signal (för oss) som kallas för MAC adress.
  Detta är samma för alla Wi-Fi nätverk. Denna MAC adress kan omöjligt av oss
  kopplas ihop med en fysisk person, ett telefonnummer eller någon annan
  information. Det enda som telefonen sänder ut är just denna MAC adress.
  Inget annat.
 • Så fort en MAC adress dyker upp i IOPS Wi-Fi nätverket så krypteras den om
  till en så kallad HASH kod. Efter detta raderas den ursprungliga MAC
  adressen. Denna nya HASH kod kan aldrig återskapa den ursprungliga MAC
  adressen. Detta innebär att vi endast räknar passager av HASH koder och
  ingen kan någonsin återskapa den ursprungliga MAC adressen i våra system.
  Inte ens Polisen. Däremot skulle din operatör kunna koppla ihop din MAC
  adress med dig som fysisk användare i SINA SYSTEM ­ men detta har inget med
  IOPS eller Bumbee Labs att göra.
 • Summan blir då att IOPS helt avidentifierat och anonymt räknar besök av
  HASH koder och dessa är helt tekniskt omöjligt FÖR OSS att koppla ihop med
  en fysisk person, något telefonnummer eller liknande. Vi får då helt anonym
  statistik, vilket också är syftet med IOPS.
 • Under hela utvecklingsprocessen av IOPS har Sveriges ledande juridiska
  expertis konsulterats hur hanterandet av mätdata på ett juridiskt och etiskt
  korrekt sätt. Vi har också försökt att få IOPS utvärderat av
  Datainspektionen, men de låter hälsa att Datainspektionen inte kontrollerar
  enskilda produkter.
 • All data presenteras i aggregerad form (sammanslagen) och vi följer de
  normer som man har vid statistiska empiriska mätningar så som CGS (Centrala
  Gränsvärdessatsen) vilket innebär att ingen data presenteras under minst 30
  st besök. I praktiken är detta verkligen en undre gräns för oss. Normala
  nedbrytningar ligger ofta på minst 1.000 besök och uppåt. T.ex. presenteras
  statistik som ”Hur många besökare gick på Storgatan vecka 44″, Vilken gata
  är mest besökt på nattetid”, ”Hur många besökte ett visst event i staden”.

Ni skriver i er blogg att ”Även påståendet ’det är tekniskt omöjligt för
oss att koppla ihop den anonyma radiosignalen till en fysisk person’ är
falskt, då det ofta går relativt enkelt att identifiera telefonens ägare
genom att avlyssna telefonens WiFi-kommunikation. Mer om detta i nästa
avsnitt.” – Jag undrar lite hur ni tänker att detta ska gå till när vi inte
erbjuder Wi-Fi i Västerås och på inget sätt kan ”avlyssna telefonens
Wi-Fi-kommunikation”? Dessutom är det ju så att all känslig Wi-Fi trafik där
man exempelvis surfar in på sin bank, lämnar mobilnummer, personnummer eller
liknande sker krypterat via HTTPS, vilket vi då inte heller kan lyssna av.

Jag tycker det är lite sorgligt att bilden av IOPS är så onyanserad. Det
finns ingen ond baktanke. Syftet är att för första gången erbjuda städer
empirisk mätdata så att de kan ta bättre beslut kring investeringar som
finansieras med skattemedel.

Det är viktig för oss att medborgarna känner sig trygga med vår tjänst IOPS.
Så, fråga gärna mera om ni önskar.

Vänliga hälsningar / Best regards
Staffan Liljestrand, VD / CEO
Bumbee Labs AB
Kontaktuppgifter borttagna