Motioner till Årsmöte 2016

DENNA SIDA ÄR UNDER ARBETE; DETTA ÄR BASEN FÖR STYRELSENS ARBETE UNDER NÄSTKOMMANDE STYRELSEMÖTE

Motion för stadgeförändring #1:
Från: Alexander Rydekull
Varför?
Jag tycker vi bör förtydliga vilken period verksamhetsåret gäller att det är samma period styrelsen har mandat samt att det samma
nstämmer med våra årsmöten och inte kalenderåret.

Annars faller vi in i en period där vi i början på året har ett verksamhetsår som det kanske finns en styrelse för. Lite förtydligande, men även en justering av verksamhetsårets period.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§6 – Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§6 – Verksamhetsår

Verksamhetsåret är perioden mellan två efterföljande ordinarie årsmöten som utlyses enligt $10. Verksamhetsåret motsvarar styrelsens mandatperiod.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/xrhnvg8k

Motion för stadgeförändring #2:
Från: Alexander Rydekull
Varför?
Det är en hel del jag vill uppnå här:
– Förändra året för en medlem från ett kalenderår till ett år från senast betald avgift
– Förtydliga vad vi registrerar om varje medlem
– Förtydliga vad som krävs för en förändring av vad vi registrar om medlemmar
– Förtydliga vad som gäller vid eventuella extra tjänster vi erbjuder medlemmarna
– Förtydliga hur länge vi behåller informationen om våra medlemmar

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§7 – Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§7 – Medlemmar

En medlem antas genom att godkänna dessa stadgar samt betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Medlemskapet gäller ett (1) år från senast betalda medlemsavgift.

Föreningen registrerar följande information om varje medlem i ett medlemsregister:
– E-mailadress
– Datum för senast inbetalda medlemsavgift
– Antal år medlemmen betalade för vid senaste inbetalningen (1, 2, 3 o.s.v)
– Valfritt smeknamn för Föreningens tjänster(ej obligatoriskt)

Föreningen kommer att tilldela medlemmen unika medlemsnummer samt värna aktivt för att medlemsregistret inte publiceras för allmän beskådning.

Förändringar av vad medlemsregistret innehåller kan ske genom två (2) efterföljande styrelsebeslut med minst 30 dagar emellan. Om en förändring sker skall förändringen kommuniceras ut till alla medlemmar senast två (2) dagar efter att det första beslutet tagits. Om en förändring antas skall styrelsen lägga en motion på detta till nästa årsmöte för att justera informationen i stadgarna.

Föreningen kan komma att erbjuda medlemmarna ytterligare tjänster där varje medlem själv kan besluta om de vill använda denna tjänst. Föreningens skyldighet är att kommunicera och publicera vad varje tjänst lagrar för information.

Styrelsen kan stänga av en medlem som allvarligt skadar föreningen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

Avslutat medlemskap räknas vid uteslutning av medlem eller då ingen ny medlemsavgift tillkommit senast 1 år från föregående erlagd medlemsavgift. När detta sker skall styrelsen säkra att medlemmen är borttagen ur medlemsregistret senast 32 dagar efter avslut samt meddela när detta sker till den registrerade E-mailadressen.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/om3qqrgk

Motion för stadgeförändring #3 Konflikt med #12
Från: Alexander Rydekull
Varför?
Några saker jag vill uppnå med denna förändring:
– Förtydliga att det är minst 5 personer i styrelsen
– Förtydliga att fördelning av poster sker vid ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet
– Förtydliga att konstituerande styrelsemöte skall säkra att vi har rätt firmatecknare.
– Förändra från att en Enkel Majoritet av närvarande styrelse behövs till att en absolut majoritet av utpekad styrelse behövs. Detta så att varje beslut som tas av styrelsen måste ha minst halva styrelsen bakom sig.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsbar vid minst hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av minst fem (5) personer. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

Fördelningen av poster sköter den valda styrelsen i ett direkt efterföljande konstituerande styrelsemöte efter årsmötet avslut. Det konstituerande styrelsemötet har i uppgift att namnge positionerna för ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen skall namnge vilka personer som är firmatecknare för nästkommande år.

Styrelsen kan ta beslut om det finns en absolut majoritet bland ledamöterna och beslutet bokförs senast vid nästa styrelsemöte.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/99a64pua

Motion för stadgeförändring #4Konflikt med #9
Från: Alexander Rydekull
Varför?
– Om styrelsen skulle missa att utlysa mötet så kan vi räkna med att det sker den 31:a mars
– Ändra lite tågordning på årsmötet bara för att få det att ”flyta” enklare. Sekreterare så snart som möjligt, justerare likaså. Sedan en ny ordförande så att det kan flyta på.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§10 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

mötets öppnande
mötets behörighet
fastställande av röstlängd
val av mötets ordförande
val av mötets sekreterare
val av två personer att justera protokollet
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
ekonomisk berättelse för förra året
revisorernas berättelse för förra året
ansvarsfrihet för förra årets styrelse
årets verksamhetsplan
årets budget och fastställande av medlemsavgift
val av årets styrelse
val av årets revisor
val av årets valberedning
motioner
övriga frågor
mötets avslutande

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§10 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Om styrelsen inte utlyser årsmötet i tid kommer det ske den 31 mars.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

mötets öppnande
mötets behörighet
fastställande av röstlängd
val av mötets sekreterare
val av två personer att justera protokollet
val av mötets ordförande
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
ekonomisk berättelse för förra året
revisorernas berättelse för förra året
ansvarsfrihet för förra årets styrelse
årets verksamhetsplan
årets budget och fastställande av medlemsavgift
val av årets styrelse
val av årets revisor
val av årets valberedning
motioner
övriga frågor
mötets avslutande

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/kvlritjg

Motion för stadgeförändring #5
Från: Alexander Rydekull
Varför?
– Rösträtt på årsmötet ges baserat på om man är medlem dagen innan detta sker. För att bara göra det lite svårare att arrangera en ”kupp”.
– Ta bort ”närvarande” ur styrelsemötens beslut då det är lite tvetydigt. Vi kanske ringer in, är man närvarande då? Hårklyveri.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande medlem som registrerats senast dagen innan årsmötet och är närvarande har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten räknas styrelsens ledamöters röster.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/cgrbcbkz

Motion för stadgeförändring #6 – Konfikt med #7
Från:
Peter Michanek
Varför?

  • Lower requirements on attendance to 3 members of the board
  • Added per capsulam clause
  • Made sure two people are never a majority in a decision
  • Limited the size of the board to a maximum of 10 people

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

$8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsbar vid minst hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

$8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och upp till fyra extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsbar då minst 3 av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet eller tre röster då färre än fem ledamöter är närvarande. Beslut per capsulam fattas med enkel majoritet av styrelsens samtliga ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

Styrelsens sekreterare ansvarar för att beslut som fattas utanför ordinarie styrelsemöte genomförts på ett korrekt sätt samt skrivs ner i ett protokoll.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/hkix6ypo

Motion för stadgeförändring #7 – Konflikt med #6
Från:
Peter Michanek
Varför?
Ändrade hitte-på-ordet besultsbar till ett riktigt ord

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsbar vid minst hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsför vid minst hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/gibhfmak

Motion för stadgeförändring #8:
Från:
Peter Michanek
Varför?
Det är bättre att diskutera handlingar. Dels styrelsens beslut men
också i förlängningen medlemmens handlingar som ledde fram till
styrelsens beslut. Det känns fel att diskutera en person. Det är
personens handlingar som bör stå i fokus.

Jag tror ju att människor kan bättra sig. Bara för att man GÖR något
dumt innebär inte att man för evigt ÄR en dum människa. Man kan ångra
sig, dra slutsatser och sluta med dessa dumma handlingar. Det är väl en
fråga om människosyn.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§7 – Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§7 – Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängning av medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.


kan avstängas av styrelsen. Avstängning av medlem måste diskuteras på nästa årsmöte.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/b6tmymxo

Motion för stadgeförändring #9 – Konflikt med #4
Från:
Peter Michanek
Varför?
Kompletterade med två punkter:
Godkännande av dagordningen
Styrelsens förslag

Gjorde justerarna till rösträknare också

Tidigarelade val av mötesordförande och mötessekreterare så att dessa finns på plats för att leda diskussionen kring mötets behörighet och fastställande av röstlängden.

Inleder varje punkt med en versal.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

$10

mötets öppnande

mötets behörighet

fastställande av röstlängd

val av mötets ordförande

val av mötets sekreterare

val av två personer att justera protokollet

styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

ekonomisk berättelse för förra året

revisorernas berättelse för förra året

ansvarsfrihet för förra årets styrelse

årets verksamhetsplan

årets budget och fastställande av medlemsavgift

val av årets styrelse

val av årets revisor

val av årets valberedning

motioner

övriga frågor

mötets avslutande

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

$10
Mötets öppnande

Val av mötets ordförande

Val av mötets sekreterare

Mötets behörighet

Fastställande av röstlängd

Godkännande av dagordningen

Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare

Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Ekonomisk berättelse för förra året

Revisorernas berättelse för förra året

Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Årets verksamhetsplan

Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Val av årets styrelse

Val av årets revisor

Val av årets valberedning

Styrelsens förslag

Motioner

Övriga frågor

Mötets avslutande

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/t2f7bg4c

Motion för stadgeförändring #10:
Från:
Peter Michanek
Varför?
Jag har tagit bort en mening i §11 om vem som ska kalla till extra årsmöte. ”Vid giltigt krav på extra årsmöte har den som krävt det rätt att sköta kallelsen.” Jag tycker det är en problematisk mening men det kanske finns någon bakgrund till den som jag inte känner till.

Om det är styrelsen eller revisor som begärt ett extra årsmöte går det väl att lösa praktiskt. Frågan är dock vem som har rätt att sköta kallelsen om den begärts av ”minst hälften av föreningens medlemmar”.

För att kalla till möte behövs tillgång till medlemsregistret och det känns otryggt att det skulle tillfalla någon utanför styrelsen.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§11 – Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. Vid giltigt krav på extra årsmöte har den som krävt det rätt att sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
§11 – Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/nnlbybln

Motion för stadgeförändring #11:
Från:
Peter Michanek
Varför?
Om kallelse måste ske långt innan årsmöte kan det bli opraktiskt för styrelsen. Om kallelsen kan ske väldigt kort innan årsmöte finns det risk att medlemmar missar mötet. En rimlig tid är tre veckor.

Det är också rimligt att motioner inte behöver vara inlämnade innan det ens kallats till mötet. Kallelsen blir då en påminnelse om att skriva motioner. Sedan behöver styrelsen en vecka på sig att behandla motionerna och komma med ett svar och förslag till beslut. Medlemmarna behöver också en vecka på sig att sätta sig in i motionerna innan årsmötet.

Med detta förslag blir det kallelse tre veckor innan, motioner inlämnade två veckor innan och dessa upplagda (med styrelsens svar) på webbsidan en vecka innan. Det står inget om det i stadgarna men samtidigt med motionernas publicerande kan man med fördel presentera alla andra handlingar inför mötet (verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag och eventuella övriga förslag från styrelsen)

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

$10

För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

$10
För att vara behörigt måste föreningens samtliga medlemmar meddelas minst tre veckor i förväg.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Samt från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§15 – Motioner

Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till årsmötet. Denna skall skickas skriftligen till styrelsen senast tre veckor före årsmötet det år motionen avser. Dessa skall publiceras i sin helhet på föreningens webbsidor minst två veckor före mötet.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§15 – Motioner

Föreningsmedlem har rätt att skicka in motion till årsmötet. Dessa skall publiceras i sin helhet på föreningens webbsidor minst en vecka före mötet.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/jddb6b1q

Motion för stadgeförändring #12 – Konflikt med #3
Från:
Varför?

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Styrelsen är beslutsbar vid minst hälften av ledamöterna närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
§8 – Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, ekonomi och övriga tillgångar samt genomförande av beslut som tas på årsmöten och för övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst två och högst fyra övriga ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Vid behov kan även upp till tre rangordnade suppleanter väljas.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av de ordinarie ledamöterna deltager. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan i brådskande frågor, som inte kan vänta till nästa ordinarie styrelsemöte, fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter tillfrågas och ingen motsätter sig beslutet. Styrelsens sekreterare ansvarar för att beslut som fattas utanför ordinarie styrelsemöte protokollförs och att beslutet justeras vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Alla medlemmar i föreningen är valbara.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/hcmnz9yy

Motion för stadgeförändring #13:
Från:
Peter Michanek
Varför?
Bakgrunden till denna ändring är att förtydliga att även deltagande via någon form av fjärrförbindelse är möjlig. Man ”närvarar” kanske inte men ”deltager” ändå.

Från:
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Till:

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast deltagande ordinarie ledamot rösträtt.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Differens:
https://www.diffchecker.com/frjephdb